Sytuacja cudzoziemców przebywających na terytorium RP w czasach pandemii COVID-19

Sytuacja cudzoziemców przebywających na terytorium RP w czasach pandemii COVID-19

Pobyt cudzoziemców podczas pandemii
31 marca 2020r., Prezydent podpisał Ustawę o ,,zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw’’. Ustawa zawiera szereg rozwiązań dla cudzoziemców, którzy przebywają obecnie na terytorium RP. Jak pobyt cudzoziemców podczas pandemii jest w niej regulowany?

Pobyt cudzoziemców podczas pandemii –  przedłużenie terminu

Cudzoziemcy, którym termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w kraju, określony w art. 105 ust. 1 ustawy z dn. 12 grudnia 2013r., wypada w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, nie powinni jednak martwić się, że przeminął. Zgodnie z art. 15z.1 Ustawy z dn. 31 marca 2020r. termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego z powyższych stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie, ustęp drugi przepisu wskazuje, że w okresie biegu przedłużonego terminu, w którym mowa w ust. 1 pobyt cudzoziemca uważa się za legalny w rozumieniu opartym o art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemców. Analogicznie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do terminów stosowanych do zezwoleń na pobyt stały. Znajdują one zastosowanie także w przypadku na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 15zd.1. cudzoziemiec, którego ostatni dzień okresu pobytu na podstawie wizy krajowej przypada właśnie w okresie stanu epidemii, a także w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, okres ważności wizy jak i okres pobytu na jej podstawie zostają przedłużone z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego zaraz po dniu od odwołania danego ze stanów, który obowiązywał w kraju jako ostatni. Należy wskazać, że w takim przypadku, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Analogicznie do regulacji odnoszących się do przedłużeń na podstawie wizy krajowej, cudzoziemcom, którym ostatni dzień okresu zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ulegają przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. Dnia następującego po dniu odwołaniu danego stanu. W tym okresie jednakże nie wydaje się, ani nie wymienia karty pobytu.

Świadczenie postojowe a pobyt cudzoziemców podczas pandemii

Ustawa reguluje również sytuację cudzoziemców w związku z otrzymaniem przez nich nieopodatkowanego i nieoskładkowanego świadczenia postojowego określonego w tarczy antykryzysowej. Zgodnie z art. 15zq ust. 2 ustawy, świadczenie to przysługuje osobom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą jednak spełnić warunki, do których należy między  innymi legalne przebywanie na terytorium kraju. Oznacza to, że wykonywana przez nich praca musi być legalna. Wykonawca musi posiadać prawo do czasowego lub stałego pobytu na terytorium Polski. Dodatkowo musi wykazać, że nie ma on innych tytułów do ubezpieczeń społecznych.

Podsumowując, art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach określa termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ze względu na art. 15zzza ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, jeżeli ten termin wypada w okresie występowania stanów epidemicznych lub epidemii ogłoszonych z związku z COVID-19, to podlega on przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po odwołaniu danego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Analogicznie w czasach epidemii koronawirusa sytuacja będzie wyglądać w przypadku wystąpienia ostatniego dnia terminu dobrowolnego powrotu. Jest on uregulowany w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania specjalizuje się w zakresie praw cudzoziemców. Dzięki naszej wiedzy oraz doświadczeniu możliwa będzie Państwa fachowa reprezentacja.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów