Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Tarcza antykryzysowa 2.0 – nowe rozwiązania prawne

Tarcza antykryzysowa 2.0

Wprowadzone ponad miesiąc temu ograniczenia w związku z przemieszczaniem się i prowadzeniem działalności gospodarczych spowodowały ogromny przestój ekonomiczny. Jego skutkiem jest narastający kryzys gospodarczy. Na obecnym etapie epidemii zauważalne już są straty, jakie ponoszą firmy w związku z zakłóceniami przeszkadzającymi w ich regularnej działalności. W związku z panującą pandemią pojawia się szereg rozwiązań prawnych, niosących pomoc przedsiębiorcom czy pracodawcom. Jednym z nich jest tarcza antykryzysowa.

17 kwietnia 2020 r Prezydent podpisał Ustawę z dnia 16 kwietnia 2020r.o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Ustawa ta zawiera w sobie kluczowe możliwości dla przedsiębiorców, których wcześniejsza tarcza nie przewidywała. Stanowi kontynuację działań Rządu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Przewiduje także wprowadzenie kolejnych  rozwiązań, które mają zapobiegać negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym. Wprowadzone zostały instrumenty interwencji, które polegają na umożliwieniu przedsiębiorcom ubiegania się o różne formy wsparcia finansowego. Wsparcie to dotyczy przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji uszczuplającej ich budżet. Wcześniejsze rozwiązania budziły wśród ludzi spore zdezorientowanie i bardzo zawężały krąg osób, które mogły z nich skorzystać. Rozszerzenie tarczy kryzysowej to szereg zmian, dzięki którym, z założenia, w obecnym stanie epidemiologicznym ochronie podlega jeszcze większa grupa podmiotów.

Zmiany w świadczeniu postojowym dla przedsiębiorców

Wcześniej wprowadzona tarcza antykryzysowa przewidywała wypłacenie jednorazowego świadczenia postojowego dla przedsiębiorców, u których nastąpił przestój w prowadzeniu działalności. Musieli oni spełnić szereg wymogów zawartych w ustawie i wykazać, że rozpoczęli prowadzenie firmy przed 1 lutego 2020 r. Ponadto, jeśli przedsiębiorca nie zawiesił działalności, obowiązywało go kryterium spadku przychodów. Wynosi ono co najmniej 15% w miesiącu, poprzedzającym ten miesiąc, w którym przedsiębiorca złożył wniosek. Górny limit przychodów dla przedsiębiorcy to 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.  W sytuacji, gdy przedsiębiorca ubiegający się o przyznanie świadczenia zawiesił działalność po 31 stycznia 2020r., liczono górny limit jego przychodów.

Zgodnie z nowymi regulacjami, świadczenie postojowe nie jest już jednorazowe. Będzie można wypłacić je ponownie, lecz nie więcej niż trzy razy. Należy pamiętać, że warunkiem jest brak poprawy sytuacji materialnej, który należy wykazać w złożonym wcześniej wniosku. ZUS nie będzie wymagał wykazywania, ile wyniósł spadek przychodów w kolejnych miesiącach. Wnioski o ponowną wypłatę zostaną udostępnione na początku maja.

W przypadku świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu. Ten ruch spowoduje poszerzenie kręgu podmiotów uprawnionych do ubiegania się o otrzymanie świadczenia postojowego. Dotychczas dla wielu przedsiębiorców świadczenie było praktycznie niedostępne.  Ukazane we wcześniejszej tarczy kryzysowej rozwiązania dla przedsiębiorców nie spotykały się z realnymi finansowymi problemami, z którymi muszą się zmierzać.

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

Wcześniejsze regulacje bardzo zawężały krąg przedsiębiorców, którzy mogli ubiegać się o pożyczkę zaproponowanej w tarczy antykryzysowej. Tarcza 2.0 przewiduje rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą mogli ubiegać się o skorzystanie z pożyczki. Teraz również będą to podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez nich stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Warunkiem dla mikroprzedsiębiorcy, który chce skorzystać z umorzenia pożyczki, będzie prowadzenie działalność przez czas 3 miesięcy od dnia, w którym udzielono mu pożyczki. Będzie on miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie danej zmiany.

Zwolnienie  z ZUS dla szerszego grona firm

Nowa ustawa antykryzysowa przewiduje zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS. Rozszerzono je o zwolnienie na płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie to, założenia, ma przysługiwać w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r. Rozszerzono je także na wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, nie uwzględniając liczby ich pracowników, pod warunkiem, że byli płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Wyżej opisane zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Nowe regulacje doprecyzowały przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych do zgłoszonych do ubezpieczeń. Limit ten ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek. Oznacza to, że nie będą do niego wliczani pracownicy młodociani.

Ponadto termin graniczny rejestracji w ZUS  ulega zmianie – z 1 lutego na 1 kwietnia 2020 r. Należy pamiętać, że we wcześniejszych regulacjach przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 1 lutego 2020 r., mimo trudnej sytuacji finansowej nie mogli skorzystać ze zwolnienia. Rozwiązanie, które zawiera nowa tarcza antykryzysowa zdecydowanie poszerza krąg przedsiębiorców mogących z niego skorzystać.

Zwolnienie ze składki – co przewiduje tarcza antykryzysowa?

Płatnicy składek, których objęto zwolnieniem, mają możliwość zwolnienia ze składki za marzec pomimo jej wcześniejszego opłacenia. Jest to spore ułatwienie, gdyż przedsiębiorcy, dla których wcześniej nie przewidywano takiej możliwości, niekiedy z trudem uiszczali składkę za poprzedzający miesiąc.

Ulga w opłacaniu składek, rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, odroczenie terminu płatności… Są to tylko niektóre z rozwiązań, które stosują przedsiębiorcy borykający się z problemami finansowymi ze względu na pandemię koronawirusa. Pomoc ta dotyczy już wszystkich płatników składek, włączając składki na ubezpieczenie społeczne za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ponadto tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje dodatkowe zwolnienia z opłacania odsetek od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po 31 grudnia 2019 r.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów