Prawo autorskie

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania udziela pomocy prawnej w gałęzi prawa autorskiego. Adwokaci z naszego zespołu mają doświadczenie w takich sprawach jak:

  • konstruowanie i opiniowanie umów związanych z ochroną praw twórców, w tym umów w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych, takich jak umowy licencyjne, umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe,
  • doradztwo w zakresie ochrony praw autorskich,
  • reprezentowanie w negocjacjach, które mają a celu zawarcie ugody,
  • reprezentowanie w postępowaniach sądowych dotyczących naruszenia praw autorskich i praw pokrewnych,
  • prowadzenie sporów dotyczących naruszenia praw autorskich,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu reklamy, prawa autorskiego, praw pokrewnych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc prawna w sporach wywołanych czynami nieuczciwej konkurencji (w tym w sprawach oznaczeń indywidualizujących przedsiębiorstwo, towary lub usługi, w sprawach związanych z ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa, reklamy itp.), w tym prowadzenie spraw sądowych cywilnych i karnych,
  • ocena planowanych działań przedsiębiorcy (np. reklamy) pod kątem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Prawo autorskie – definicja

Prawo autorskie jest gałęzią prawa cywilnego i jest zespołem norm prawnych, które wchodzą w skład prawa własności intelektualnej. Zbiera również prawa przysługujące autorom utworów, dzięki którym mogą oni decydować o eksploatacji utworu oraz czerpać z niego korzyści finansowe. W Polsce prawo autorskie regulowane jest przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która została przyjęta w roku 1994. Podstawowym rozróżnieniem dla prawa autorskiego jest podział na prawo autorskie osobiste oraz majątkowe. Należy podkreślić, że osobiste prawa autorskie nigdy nie wygasają i są przede wszystkim prawem do wiązania nazwiska twórcy z jego dziełem. Majątkowe prawa autorskie natomiast są zbywalne i wprowadzono je w celu zabezpieczenia interesów finansowych twórców.

Cele ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest ochrona utworów. Pod pojęciem prawa autorskiego należy rozumieć uprawnienia przysługujące autorowi utworu. Prawa pokrewne obejmują z kolei takie uprawnienia, jak prawa artystów wykonawców (np. aktorów), prawa producentów fonogramów i wideogramów. Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór, natomiast przedmiotem praw pokrewnych rezultaty pracy twórczej pozostałych podmiotów.

Najważniejszym pojęciem dla całej ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych jest utwór, którego definicja znajduje się już w pierwszym artykule ustawy. Prawo autorskie ma chronić takie wytwory, jak np. utwory muzyczne, programy komputerowe, utwory plastyczne oraz utwory literackie.