PRAWO GOSPODARCZE, OBSŁUGA PRAWNA FIRM

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się obsługą prawną firm oraz prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego w Poznaniu. Oferujemy profesjonalną pomoc naszych adwokatów w sytuacjach takich, jak:

 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji omów, w tym: umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów, umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie opinii, analiz prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. kontraktów menadżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowe doradztwo w kwestii możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym,
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji,
 • reprezentacja w toku postępowań upadłościowych, pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Szukasz kancelarii adwokackiej z Poznania z zakresu prawa gospodarczego?

Prawo gospodarcze – definicja

Prawo gospodarcze – dziedziny prawa, które regulują działalność i stosunki gospodarcze. Zbiór aktów prawnych reguluje relacje zarówno w zakresie państwo-przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi. Prawo gospodarcze w bezpośredni sposób reguluje działalność państwa w sferze gospodarczej i określa zasięg interwencji państwa wobec poszczególnych podmiotów.

Ze względu na duży obszar jakim zajmuje się prawo gospodarcze, wydzielono jego dwie gałęzie:

 • publiczne prawo gospodarcze
 • prywatne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze zajmuje się wszystkimi stosunkami pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. Natomiast prywatne prawo gospodarcze reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zajmuje się kontrolą relacji przedsiębiorstwo-konsument.