Prawo gospodarcze

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się obsługą prawną firm oraz prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego w Poznaniu. Oferujemy profesjonalną pomoc naszych adwokatów w sytuacjach takich, jak:

 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • wystąpienie o wydanie koncesji lub zezwoleń, które są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • doradztwo pracodawcom w zakresie stosunków z pracownikami,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji umów w tym: umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów, umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie opinii, analiz prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. kontraktów menadżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • doradztwo przy realizacji przekształceń organizacyjnych,
 • sporządzanie projektów umów handlowych oraz udział w ich negocjacjach,
 • doradztwo przy transakcjach zbycia lub nabycia udziałów lub akcji,
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowe doradztwo w kwestii możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • doradztwo przy zbyciu przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie czynności i postępowań likwidacyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji,
 • reprezentacja w toku postępowań upadłościowych, pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.

Nasi adwokaci posiadają specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa gospodarczego, dzięki czemu zagwarantują Państwu fachową pomoc. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszą kancelarią adwokacką.

Kara za posługiwanie się fałszywym dokumentem

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa...
Indywidualny przedsiębiorca a konsument

Indywidualny przedsiębiorca – czy można go traktować jak konsumenta?

Indywidualny przedsiębiorca – czy można go traktować jak konsumenta? Kodeks Cywilny dotychczas nie przewidywał szczególnych...
kredyt we frankach przewalutowanie

Przewalutowanie kredytu we frankach – jak obliczyć wartość nadpłaconych rat kredytu frankowego?

Przewalutowanie kredytu we frankach – jak obliczyć wartość nadpłaconych rat kredytu frankowego? W przypadku pozwów...

Prawo cywilne – dodatkowe informacje

Definicja prawa gospodarczego:

Prawo gospodarcze – dziedziny prawa, które regulują działalność i stosunki gospodarcze. Zbiór aktów prawnych reguluje relacje zarówno w zakresie państwo-przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Prawo gospodarcze w bezpośredni sposób reguluje działalność państwa w sferze gospodarczej i określa zasięg interwencji państwa wobec poszczególnych podmiotów.

Ze względu na duży obszar jakim zajmuje się prawo gospodarcze, wydzielono jego dwie gałęzie:

  • publiczne prawo gospodarcze
  • prywatne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze zajmuje się wszystkimi stosunkami pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. Definiuje funkcję państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej, określa zakres interwencji państwa w gospodarkę kraju, precyzuje definicję obrotu gospodarczego w sferze stosunków między państwem a przedsiębiorstwami. Natomiast prywatne prawo gospodarcze reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zajmuje się kontrolą relacji przedsiębiorstwo-konsument. Obejmuje w szczególności przepisy dotyczące rodzaju i funkcjonowania spółek, czynności handlowych, papierów wartościowych, a także kwestie dotyczące upadłości. W ramach prawa gospodarczego prawnicy zajmują się także obsługą prawną firm.

Cecha charakterystyczna prawa gospodarczego to brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych, co oznacza brak jednego kodeksu, który zbiera wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego.