Prawo gospodarcze Poznań

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się obsługą prawną firm oraz prowadzeniem spraw z zakresu prawa gospodarczego w Poznaniu. Oferujemy profesjonalną pomoc naszych adwokatów w sytuacjach takich, jak: doradztwo prawne w zakresie spółek, wystąpienie o wydanie koncesji lub zezwoleń, czy windykacja należności. W trakcie analizowania każdej sprawy staramy się, aby nasza wiedza i umiejętności stały się gwarancją bezpieczeństwa i sukcesu naszych klientów.

Prawo gospodarcze Poznań

Nasz proces działania

Weryfikacja dokumentacji

Sprawdzenie autentyczności, poprawności formalnej i prawnie istotnych informacji w dostarczonych dokumentach to podstawowy etap, dzięki któremu możliwe będzie uniknięcie błędów. Weryfikacja może obejmować różnego rodzaju dokumenty, takie jak umowy, kontrakty, zaświadczenia, akty notarialne, orzeczenia i inne.

Identyfikowanie problemu

Identyfikacja problemu u adwokata pełni kluczową rolę podczas korzystania z jego usług. Dzięki szczegółowemu określeniu problemu możemy zapewnić adekwatne i skuteczne wsparcie dla naszych klientów.

Analiza problemu

Wiedząc już, na czym polega problem, należy przystąpić do jego szczegółowej analizy. Jest to bardzo ważny etap procesu działania, który pozwala na ustalenie podejścia i strategii, które będą najbardziej odpowiednie przy danej sytuacji.

Rekomendacja optymalnego rozwiązania

Jest to końcowy etap procesu, w którym po wnikliwej analizie problemu możemy przedstawić różne rozwiązania i wskazać najlepsze z nich. Przedstawienie możliwych opcji wraz z ewentualnymi konsekwencjami, pozwala klientowi na świadome podjęcie decyzji.

Nasza pomoc w zakresie obsługi prawnej firm obejmuje:

 • obsługa prawna firm,
 • doradztwo przy zakładaniu działalności gospodarczej,
 • wystąpienie o wydanie koncesji lub zezwoleń, które są niezbędne do prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
 • doradztwo pracodawcom w zakresie stosunków z pracownikami,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji umów w tym: umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów, umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie opinii, analiz prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. kontraktów menadżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • doradztwo przy realizacji przekształceń organizacyjnych,
 • sporządzanie projektów umów handlowych oraz udział w ich negocjacjach,
 • doradztwo przy transakcjach zbycia lub nabycia udziałów lub akcji,
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowe doradztwo w kwestii możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • doradztwo przy zbyciu przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzanie czynności i postępowań likwidacyjnych,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym przed organami administracji państwowej, samorządowej, sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji,
 • reprezentacja w toku postępowań upadłościowych, pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.
Opinie naszych klientów
 • Jeden z najlepszych prawników w Poznaniu. Wszystkie kwestie prawne dotyczące między innymi spraw cywilnych, rodzinnych, majątkowych i dotyczących prawa spółek wyjaśniane na bieżąco w sposób zrozumiały i przejrzysty. Wiedza, zaangażowanie jak i umiejetność przewidywania efektów planowanych działań na najwyższym poziomie.
  Z pełnym przekonaniem, godny polecenia fachowiec.

 • Bardzo polecamy Mecenasa Markiewicza. Podjął się pomocy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy mieli problem z kartą pobytu i nabyciem nieruchomości. Dzięki jego zaangażowaniu, a przede wszystkim spokojowi i chłodnemu myśleniu wszystko udało się załatwić!

 • Z całego serca polecam kancelarię Pana Krzysztofa. Pełen profesjonalizm, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy. Bardzo dobry adwokat oraz negocjator. Bez zastanowienia powierzyłbym mu kolejną sprawę ;)

 • Zwrócenie się z naszą sprawą do Kancelarii Adwokackiej Mec. Bartosza Mroczyńskiego to był strzał w 10tkę. Wspaniały adwokat. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu jak sprawnie został rozwiązany nasz problem dotyczący spraw cudzoziemców. Polecam z całego serca.
 • Serdecznie polecam. Pełen profesjonalizm. Widać ogrom wiedzy jaki pan Mecenas posiada oraz zaangażowanie. W każdej chwili mogłem zadzwonić do Pana Bartłomieja i za każdym razem zostałem wysłuchany i odpowiednio pokierowany. Sprawa karna rozwiązana pomyślnie (chociaż była dość skomplikowana ). Widzę bardzo dużą różnicę na tle innych prawników, z którymi miałem do czynienia. Na pewno w razie potrzeby tutaj wrócę.

Prawo gospodarcze Poznań - kompleksowa obsługa prawna

Jako zespół wykwalifikowanych prawników posiadamy szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie regulacji dotyczących biznesu. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom kompleksową i profesjonalną obsługę prawną, dostosowaną do ich indywidualnych problemów. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania, dbając o uzyskanie jak najkorzystniejszych rezultatów. Niezależnie od charakteru prowadzonej sprawy staramy się zrozumieć potrzeby naszych klientów w celu zapewnienia im profesjonalnej obsługi prawnej.

Kancelaria prawa gospodarczego Poznań - dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a przy tym oferujemy spersonalizowane podejście do każdej sprawy. W relacjach z klientami stawiamy na jasną komunikację i informowanie o postępach w sprawie, dzięki czemu wykazujemy się pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. Do naszych celów należy nie tylko rozwiązywanie problemów, ale również pomaganie w rozwoju działalności gospodarczej i dostarczaniu klientom niezbędnego wsparcia prawno-biznesowego.

Nagranie rozmowy jako dowód w sprawie karnej

Nagranie jako dowód w sądzie

Kwestia tego, czy nagranie jest dowodem w sądzie, była już niejednokrotnie przedmiotem rozważań Sądu Najwyższego....
Kara za posługiwanie się fałszywym dokumentem

Posługiwanie się fałszywym dokumentem i podrabianie dokumentów

W praktyce adwokackiej do kancelarii coraz częściej trafiają osoby podejrzane lub też oskarżone o przestępstwa...
Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej - na czym polega i kto go orzeka?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – na czym polega i czy jest nieodwracalny?

Prowadzenie działalności gospodarczej jest powszechnym wyborem zawodowym dla wielu osób. Jest to podstawowe prawo, które...

Prawo gospodarcze - dodatkowe informacje

Definicja prawa gospodarczego:

Prawo gospodarcze – dziedziny prawa, które regulują działalność i stosunki gospodarcze. Zbiór aktów prawnych reguluje relacje zarówno w zakresie państwo-przedsiębiorstwa, jak i pomiędzy poszczególnymi podmiotami gospodarczymi, które mogą być podmiotem stosunków gospodarczych. Prawo gospodarcze w bezpośredni sposób reguluje działalność państwa w sferze gospodarczej i określa zasięg interwencji państwa wobec poszczególnych podmiotów.

Ze względu na duży obszar jakim zajmuje się prawo gospodarcze, wydzielono jego dwie gałęzie:

 • publiczne prawo gospodarcze
 • prywatne prawo gospodarcze

Publiczne prawo gospodarcze zajmuje się wszystkimi stosunkami pomiędzy państwem, a przedsiębiorcami. Definiuje funkcję państwa w gospodarce, określa swobodę działalności gospodarczej, określa zakres interwencji państwa w gospodarkę kraju, precyzuje definicję obrotu gospodarczego w sferze stosunków między państwem a przedsiębiorstwami. Natomiast prywatne prawo gospodarcze reguluje wzajemne stosunki pomiędzy przedsiębiorstwami oraz zajmuje się kontrolą relacji przedsiębiorstwo-konsument. Obejmuje w szczególności przepisy dotyczące rodzaju i funkcjonowania spółek, czynności handlowych, papierów wartościowych, a także kwestie dotyczące upadłości. W ramach prawa gospodarczego prawnicy zajmują się także obsługą prawną firm.

Cecha charakterystyczna prawa gospodarczego to brak jednolitej regulacji prawnej dla stosunków gospodarczych, co oznacza brak jednego kodeksu, który zbiera wszystkie normy prawne z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo gospodarcze - najczęściej zadawane pytania

Kim jest przedsiębiorca?

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807] wskazuje, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa gwarantuje zdolność prawną i upoważnia do prowadzenia we własnym imieniu działalności gospodarczej. Za przedsiębiorcę uznaje się także wspólnika spółki cywilnej w obrębie wykonywanej przez siebie działalności gospodarczej.

Status przedsiębiorcy może uzyskać więc każdy człowiek, który ma pełną zdolność do czynności prawnych, spółka kapitałowa prawa handlowego, spółka osobowa prawa handlowego, a także inna osoba prawna (m.in. spółdzielnie).

Jakie cechy musi spełniać działalność gospodarcza?

Aby prowadzona działalność została uznana za działalność gospodarczą, musi mieć charakter zarobkowy. Oprócz tego działalność gospodarcza musi być prowadzona w sposób ciągły, a nie okazjonalny i wymaga stworzenia pewnej struktury organizacyjnej.

Jakie formy prowadzenia działalności gospodarczej wyróżniamy?

Przepisy polskiego prawa wskazują na następujące rodzaje prowadzenia działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna, spółka kapitałowa (spółko z o.o. i spółka akcyjna), a także spółka osobowa (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna).

W jaki sposób zarejestrować działalność gospodarczą?

W przypadku działalności prowadzonej indywidualnie lub w formie spółki cywilnej działalność gospodarczą zakłada się poprzez złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców. Można zrobić to drogą internetową lub osobiście/listownie w urzędzie gminy, lub miasta.

Przedsiębiorcy, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, muszą uzyskać wpis do rejestru CEIDG. Z kolei w celu zarejestrowania spółki cywilnej, każdy ze wspólników musi wypełnić wniosek o wpis do CEIDG, aby spółka została wpisana do rejestru REGON.

W przypadku spółki kapitałowej lub osobowej działalność gospodarcza rejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces rejestracji można odbyć za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), jeśli umowa została zawarta w formie papierowej.

Na czym polega umowa handlowa i co powinna zawierać?

Umowa handlowa nie została ujęta żadnymi przepisami prawa – nie jest definiowana w sposób jednoznaczny, przez co określa się ją jako umowę nienazwaną. Przyjmuje się, że umową handlową jest każdy akt dotyczący obrotu handlowego, a więc taki, którego przedmiotem są czynności handlowe wykonywane przez firmę. Są one związane z nabyciem towaru w celu zarabiania pieniędzy i późniejszej wymiany, a nie konsumpcji własnej.

Umowa handlowa może być zawierana pomiędzy firmami w ramach tzw. obrotu profesjonalnego, a także między przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi jako obrót konsumencki. Aby umowa stała się ważna wystarczy, że obie strony wyrażą chęć jej zawarcia.

Czym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z o.o. można założyć w wybranym przez siebie celu, nie tylko o charakterze gospodarczym. To rodzaj spółki kapitałowej j jedna z częściej wybieranych form prowadzonej działalności, a warunkiem jej powstania jest wniesienie kapitału zakładowego przez każdego wspólnika o wartości nie mniejszej ni 5 tys. złotych.

W sytuacji, gdy wspólnicy wnieśli zróżnicowany wkład, ich udział w spółce określany jest proporcjonalne do jego wielkości. Z kolei w przypadku, gdy wniesiony wkład jest równy dla wszystkich, wspólnicy dzielą się udziałami po równo.

Jak przebiega wrogie przejęcie spółki?

Wrogie przejęci spółki występuje bez zgody włączonych w nią organów i podjętych przez nie środków ochrony. Oznacza to, że przedstawiciele przejmowanej spółki tracą kontrolę nad przedsiębiorstwem, co jet niezgodne z przyjętą strategią spółki i oznacza sprzeciw kierownictwa wobec planowanej transakcji. Ryzykiem wrogiego przejęcia objęte są wszystkie spółki – zarówno małe, jak i duże, w tym publiczne i prywatne przedsiębiorstwa.

Zdarza się, że wrogie przejęcie następuje na skutek nabycia udziałów lub akcji w liczbie, która daje większość głosów. Jednak do wrogiego przejęcia dochodzi również w sytuacji, gdy określony wspólnik zyskuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania członków organów spółki. Innym sposobem na przejęcie kontroli nad spółką może być także przejęcie jej majątku.

Jak można uchronić się przed wrogim przejęciem spółki?

Każde przedsiębiorstwo ma możliwość uniknięcia wrogiego przejęcia m.in. dzięki wcześniej ustalonym regulacjom wewnętrznym, wprowadzeniu w firmie tzw. złotej akcji, a także ustaleniu prawa pierwszeństwa nabycia. Aby nie dopuścić do wrogiego przejęcia spółki, warto również umorzyć akcje lub udziały.

Jak wygląda sprzedaż udziałów w spółce?

Sprzedaż udziałów sprawia, że związane z nimi prawa i obowiązki przechodzą z dotychczasowego wspólnika na ich nabywcę. Podmiotem, który może objąć udziały, jest zarówno osoba a fizyczna, jak i prawna. Nabycia udziałów może dokonać nie tylko dotychczasowy wspólnik, ale również osoba trzecia.

Wśród powszechnych sposobów na zbycie udziałów wskazuje się przede wszystkim na umowę sprzedaży, umowę darowizny, umowę zamiany lub wniesienie udziału z tytułu wkładu niepieniężnego.

Kiedy może nastąpić zakaz prowadzenia działalności gospodarczej?

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej wymierzony jest w przedsiębiorców, którzy nie realizują swoich powinności w należyty sposób. Wniosek o jego nałożenie przeważnie składany jest przez wierzycieli. Procedurze tej podlegają osoby, które narażają kontrahentów na niemożność zaspokajania należności. Zakaz może dotyczyć więc przedsiębiorców, którzy są zobowiązani do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także osób, które po ogłoszeniu upadłości niszczą, obciążają lub ukrywają majątek.

Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej otrzymują również osoby fizyczne, które są niewypłacalne na skutek celowego działania lub rażącego niedbalstwa. Oprócz tego sąd może nałożyć zakaz na przedsiębiorców, którzy nie wydają odpowiednich dokumentów, do których wskazania były zobowiązane po ogłoszeniu upadłości. Zakaz ten, w zależności od decyzji sądu, może być nałożony na okres od jednego roku do dziesięciu lat.

Czy można prowadzić działalność gospodarczą po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej?

Kwestia prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej nie jest jednoznacznie uregulowana przepisami prawa. Co jednak istotne, nie ma przeszkód, które uniemożliwiałyby dłużnikowi pozyskiwanie w ten sposób środków na swoje utrzymanie, czy spłatę wierzycieli. Ponadto możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie powinna wiązać się z poniesieniem dodatkowych konsekwencji, polegających m.in. na umorzeniu postępowania upadłościowego.

Jak zawiesić działalność gospodarczą?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, może zawiesić działalność gospodarczą. W przypadku spółek do zawieszenia działalności gospodarczej może dojść wyłącznie w sytuacji, gdy decyzja ta zostanie podjęta przez wszystkich wspólników.
Przerwa w prowadzeniu działalności może obowiązywać przez czas nieokreślony lub określony, jednak samo zawieszenie działalności nie może trwać krócej niż 30 dni.

Aby doszło do zawieszenia działalności gospodarczej, należy złożyć wniosek do CEIDG osobiście lub poprzez pełnomocnika. W dalszej kolejności organ ewidencyjny automatycznie przekaże informacje do ZUS-u lub KRUS-u, do właściwego naczelnika urzędu skarbowego i do GUS-u.