PRAWO PRACY

Nasz zespół adwokatów oferuje profesjonalną pomoc z zakresu prawa pracy w Poznaniu. Każdy prawnik w naszej kancelarii adwokackiej posiada odpowiednie przygotowanie oraz doświadczenie. Pomoc prawna w zakresie prawa pracy obejmuje m. in.:

 • reprezentacja pracowników i pracodawców w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie kraju oraz prowadzenie negocjacji ugodowych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę,
 • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia,
 • doradztwo dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, a także Polaków za granicą,
 • odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne Państwowej Inspekcji Pracy,
 • umowy z członkami władz spółek,
 • kontrakty menedżerskie,
 • negocjacje i mediacje z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
 • doradztwo dotyczące restrukturyzacji zakładu pracy,
 • kwestie takie, jak czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, a także urlop bezpłatny, urlop macierzyński i prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego,
 • doradztwo dotyczące wypadków przy pracy,
 • odszkodowania w przypadku naruszeń zasad równego traktowania,
 • odszkodowania lub przywrócenie do pracy zwolnionych kobiet w ciąży,
 • przygotowanie opinii prawnych,
 • negocjowanie i konstruowanie Układów Zbiorowych Pracy, aneksów, regulaminów pracy, premiowania i wynagradzania, sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, umów oraz klauzul o zakazie konkurencji,
 • kompleksowa obsługa prawna przy zwolnieniach grupowych oraz indywidualnych,
 • obsługa prawna w zakresie postępowań podejmowanych po zajściu wypadku przy pracy – postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników,
 • legalizacja pracy i pobytu cudzoziemców,
 • ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu czy dyskryminacji.

Nasi adwokaci posiadają fachową wiedzę w zakresie prawa pracy, dzięki czemu oferowana pomoc prawna obejmuje wszystkie sprawy z zakresu stosunków między pracodawcą a pracownikiem. Szczegółowe informacje uzyskają Państwo kontaktując się z naszą kancelarią adwokacką.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa pracy?

Skontaktuj się z nami!

Prawo pracy – definicja

Prawo pracy – reguluje stosunki pracy na poziomie pracownik-pracodawca jako strony stosunku pracy. Zajmuje się również organizacją pracodawców i pracowników, układami oraz sporami zbiorowymi.

Pracownik to osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, natomiast pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna jeżeli zatrudnia pracowników.

Prawo pracy to jedna z dziedzin, która najbardziej dotyka życia codziennego. Z umów o pracę mogą wynikać roszczenia zarówno pracowników przeciwko pracodawcom, jak i pracodawcom przeciwko pracownikom.

Podstawowym źródłem prawa pracy jest Kodeks pracy, w którym uregulowano prawa i obowiązki podmiotów stosunku pracy. Podstawowymi zasadami prawa pracy w Polsce według powyższego Kodeksu są między innymi:

 • prawo do podjęcia pracy przez każdego;
 • swoboda w nawiązywaniu stosunków pracy;
 • prawo do wolności pracy;
 • prawo do godziwego wynagrodzenia.