PRAWO CYWILNE

Nasza kancelaria adwokacka posiada szeroki zakres doświadczenia w sprawach postępowania cywilnego. Zajmujemy się profesjonalną pomocą prawną w Poznaniu z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie. Adwokaci z naszej kancelarii pomogą Ci w sytuacjach takich jak:

 • dochodzenie odszkodowań na etapie przedsądowym i sądowym,
 • obsługa spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, (również przedprocesowa analiza roszczeń),
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz konstruowanie umów:
  • w obrocie obustronnie profesjonalnym, o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło,  umowy o roboty budowlane,  umów dotyczących sprzedaży urządzeń specjalistycznych oraz całych linii produkcyjnych,
  • regulujących rękojmię i gwarancję,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • związanych z pośrednictwem handlowym – umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  • związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • konstruowanie umów adhezyjnych oraz wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • pomoc prawna przy zabezpieczaniu transakcji, negocjowanie, opiniowanie i konstruowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa cywilnego?

Prawo cywilne – definicja

Prawo cywilne (łac. ius civile) – reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego i jest równocześnie głównym elementem prawa prywatnego. Prawo cywilne wyróżnia się na tle innych norm prawnych, ponieważ reguluje stosunki pomiędzy podmiotami autonomicznymi. Wynika z tego fakt, iż stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu, w prawie cywilnym nie występuje (w odróżnieniu od prawa publicznego).

W Polsce podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Artykuł 1 stanowi, iż Kodeks Cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Prawo cywilne w Polsce reguluje stosunki pomiędzy:

 • osobami fizycznymi;
 • osobami prawnymi;
 • jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi;

Dodatkowo prawo cywilne zajmuje się:

 • sytuacją prawną osób oraz rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych
 • treścią stosunków prawnych – uprawnieniami i obowiązkami podmiotów tych stosunków.

Ze względu na bardzo szeroki zespół norm prawnych, prawo cywilne jest podzielone na wiele gałęzi. Podstawowymi działami prawa cywilnego są:

 1. część ogólna – zajmuje się wspólnymi zagadnieniami wszystkich działów prawa cywilnego;
 2. prawo zobowiązań – reguluje normy prawa majątkowego o charakterze względnym;
 3. prawo rzeczowe – zajmuje się przede wszystkim rzeczami;
 4. prawo spadkowe – zajmuje się normami przejścia praw majątkowych po zmarłej osobie na inne podmioty prawa;
 5. prawo rodzinne – reguluje stosunki majątkowe i prawnorodzinne wewnątrz rodziny.