Prawo cywilne

Prawo cywilne Poznań

Nasza kancelaria adwokacka posiada szeroki zakres doświadczenia w sprawach postępowania cywilnego. Zajmujemy się profesjonalną pomocą prawną w Poznaniu z zakresu prawa cywilnego. Posiadamy odpowiednią wiedzę i przygotowanie. Adwokaci z naszej kancelarii pomogą Ci w sytuacjach takich jak:

 • dochodzenie odszkodowań na etapie przedsądowym i sądowym,
 • obsługa spraw sądowych przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym, (również przedprocesowa analiza roszczeń),
 • udział w negocjacjach ugodowych oraz opiniowanie i sporządzanie projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • opiniowanie, negocjowanie oraz konstruowanie umów:
  • w obrocie obustronnie profesjonalnym, o świadczenie usług, umów sprzedaży, dostawy lub zamiany towarów, umowy o dzieło,  umowy o roboty budowlane,  umów dotyczących sprzedaży urządzeń specjalistycznych oraz całych linii produkcyjnych,
  • regulujących rękojmię i gwarancję,
  • umów najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia,
  • związanych z pośrednictwem handlowym – umów komisowych, agencyjnych, dystrybucyjnych,
  • związanych z obrotem wierzytelnościami i zobowiązaniami z umów, a także zabezpieczających należyte wykonanie zobowiązań (umowy poręczenia, zabezpieczenia wekslowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe),
  • innych umów nienazwanych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • windykacja należności:
  • prowadzenie negocjacji z dłużnikami oraz pomoc przy zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych, prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę, postępowań egzekucyjnych,
  • pomoc prawna dla dłużników (zarządzanie obciążającymi ich wierzytelnościami, negocjacje z wierzycielami, udział w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych, zawieranie ugód sądowych i pozasądowych,
 • konstruowanie umów adhezyjnych oraz wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim,
 • pomoc prawna przy zabezpieczaniu transakcji, negocjowanie, opiniowanie i konstruowanie projektów umów związanych z zabezpieczeniem transakcji, dochodzenie wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi,
 • zniesienie współwłasności,
 • podział majątku wspólnego,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • ochrona dóbr osobistych – postępowanie przed sądem oraz pomoc w przypadku ugodowego zakończenia konfliktu,
 • sprawy spadkowe,
 • rozliczenie spółki cywilnej,
 • rozwody – pomoc w formułowaniu pozwu, a także innych oświadczeń, reprezentacja małżonka przed sądem,
 • kwestie dotyczące nabycia i podziału spadku,
 • kwestie dotyczące ubezwłasnowolnienia,
 • pomoc prawna przy zasiedzeniu, eksmisji i ustanowieniu służebności,
 • pomoc przy postępowaniach egzekucyjnych,
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach pomiędzy stronami,
 • pomoc prawna w zakresie prawa spadkowego – stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku, podważenie testamentu i zabezpieczenie spadku,
 • sprawy z zakresu prawa konsumenckiego.
Zniesławienie w Internecie - co grozi za cyberprzestępstwa?

Zniesławienie w Internecie — co należy wiedzieć?

Zniesławienie w Internecie — co należy wiedzieć? Zniesławienie (czyli również pomówienie, obmówienie, oszczerstwo) to przestępstwo...
Podważenie testamentu notarialnego - jak to zrobić?

Podważenie testamentu notarialnego – jak stwierdzić nieważność testamentu?

Podważenie testamentu – jak podważyć testament? Ile jest czasu na podważenie testamentu? Podważenie testamentu notarialnego...

Prawo cywilne – informacje które powinieneś wiedzieć

Definicja prawa cywlinego:

Prawo cywilne (łac. ius civile) – reguluje stosunki pomiędzy podmiotami prawa prywatnego i jest równocześnie głównym elementem prawa prywatnego. Nazwa “prawo cywilne” pochodzi od łacińskich słów, oznaczających “prawo obywatelskie”. Prawo cywilne wyróżnia się na tle innych norm prawnych, ponieważ między tymi podmiotami zachodzi równorzędność. Wynika z tego fakt, iż stosunek podporządkowania jednego podmiotu innemu, w prawie cywilnym nie występuje (w odróżnieniu od prawa publicznego). W prawie cywilnym nie stosuje się także bezpośredniego przymusu ze strony państwa.

W Polsce podstawowym źródłem prawa cywilnego jest Kodeks Cywilny – ustawa z 23 kwietnia 1964, obowiązująca od 1 stycznia 1965. Artykuł 1 stanowi, iż Kodeks Cywilny „reguluje stosunki cywilnoprawne”.

Prawo cywilne w Polsce reguluje stosunki pomiędzy:

  • osobami fizycznymi;
  • osobami prawnymi;
  • jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi;

Dodatkowo prawo cywilne zajmuje się:

   • sytuacją prawną osób oraz rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych
   • treścią stosunków prawnych – uprawnieniami i obowiązkami podmiotów tych stosunków.

Prawo cywilne nie obejmuje stosunków między organami państwa, a obywatelami. Prawo cywilne obejmuje swoimi regulacjami zarówno stosunki majątkowe, jak i niemajątkowe.
Ze względu na bardzo szeroki zespół norm prawnych, prawo cywilne jest podzielone na wiele gałęzi. Podstawowymi działami prawa cywilnego są:

   1. Część ogólna – zajmuje się zagadnieniami ogólnymi, wspólnymi dla wszystkich pozostałych działów prawa cywilnego. W części ogólnej prawa cywilnego zawarto np. regulacje dotyczące prawa osobowego, charakterystykę prawa cywilnego.
   2. Prawo rzeczowe – zajmuje się przede wszystkim rzeczami, regulowane przez księgę drugą Kodeksu Cywilnego – Własność i inne prawa rzeczowe. Kwestie z zakresu prawa rzeczowego to np. zasiedzenie, współwłasność, spory dotyczące prawa własności np. wydania rzeczy i przywrócenia stanu poprzedniego, a także zaniechania naruszeń i ochrona posiadania. Prawo rzeczowe to także ochrona praw lokatorów i prawa własności lokali.
   3. Prawo zobowiązań – reguluje normy prawa majątkowego o charakterze względnym, reguluje stosunki, które powstały między podmiotami w związku z wymianą dóbr, a także świadczeniem usług takimi, jak np. umowy. Regulacje dotyczące prawa zobowiązań zawarto w księdze trzeciej Kodeksu Cywilnego – Zobowiązania.
   4. Prawo spadkowe – zajmuje się normami przejścia praw majątkowych po zmarłej osobie na inne podmioty prawa, dotyczy kwestii takich, jak stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, uznanie za niegodnego dziedziczenia, przyjęcie i odrzucenie spadku. Kwestie związane z prawem spadkowym reguluje w Polsce Kodeks Cywilny – księga czwarta – Spadki. W prawie spadkowym zawarto przepisy dotyczące dziedziczenia – zarówno testamentowego, jak i beztestamentowego.
   5. Prawo rodzinne – reguluje stosunki majątkowe i prawnorodzinne wewnątrz rodziny. Jest zaliczane do działów prawa cywilnego, ale zostało bardziej szczegółowo uregulowane w odrębnym Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Prawo rodzinne obejmuje takie kwestie, jak pokrewieństwo, opieka oraz kuratela.

Do prawa cywilnego zalicza się także, znajdujące się poza Kodeksem Cywilnym prawo autorskie oraz prawo własności przemysłowej, które zbiorczo są określane jako prawo własności intelektualnej. Inne dziedziny prawa, zaliczane do prawa cywilnego, to także prawo spółdzielcze, prawo spółek, prawo pracy. Prawo cywilne obejmuje także specjalny dział – prawo handlowe, w którym zawarto regulacje dotyczące spółek osobowych i spółek kapitałowych.