Prawo administracyjne

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania zajmuje się m. in. sprawami z zakresu prawa administracyjnego. Adwokaci posiadają odpowiednie przygotowanie merytoryczne oraz doświadczenie. Pomagamy z takimi sprawami z zakresu prawa administracyjnego, jak:

  • doradztwo prawne; formułowanie informacji prawnych, analiz i opinii prawnych,
  • odwołania od decyzji,
  • zażalenia na postanowienia administracyjne,
  • skargi do sądu administracyjnego,
  • wnioski urzędowe w tym m.in. o wznowienie postępowania,
  • prawo budowlane oraz gospodarka nieruchomościami,
  • uzyskiwanie decyzji administracyjnych,
  • uzyskiwanie koncesji, zezwoleń oraz licencji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub gospodarczej,
  • doradztwo w kwestiach administracyjnych, takich jak postępowanie o wydanie pozwolenia,
  • kwestie dotyczące obywatelstwa, ewidencji ludności, nazwisk i imion, aktów stanu cywilnego oraz kwestii takich, jak zameldowanie lub wymeldowanie,
  • ochrona konkurencji i konsumenta,
  • ochrona środowiska,
  • pomoc w zakresie reprezentacji podczas postępowania podatkowego – przed Urzędem Skarbowym i Izbą Skarbową,
  • prowadzenie spraw dotyczących naruszenia przepisów o transporcie drogowym, a także pozostałych zagadnień dotyczących transportu drogowego,
  • działalność w zakresie ustalenia opłat za użytkowanie wieczyste,
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu działalność organów administracji państwowej,
  • reprezentacja Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA),
  • przygotowanie pism przedsądowych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.

Nasi adwokaci podejmują się także kwestii takich, jak inwestycje drogowe, inwestycje budowlane oraz budowa nośników reklamowych i scalanie gruntów. Szczegółowe informacje na temat naszych usług uzyskają Państwo kontaktując się z naszą kancelarią adwokacką.

Prawo administracyjne – definicja

Prawo administracyjne reguluje sytuację prawną podmiotów, które nie są podporządkowane organom administracji publicznej. Reguluje stosunki między podmiotami, a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Obejmuje także normy, które dotyczą zasad ich działania oraz podejmowanych czynności. W Polsce prawo administracyjne reguluje zasady funkcjonowania administracji publicznej, nadaje obowiązki organom tejże administracji oraz określa postępowania administracyjne. Wyróżnia się również prawo urzędnicze, które reguluje status urzędników.

Sprawy administracyjne dotyczą zarówno życia prywatnych osób fizycznych, jak i osób, które prowadzą działalność gospodarczą.

Prawo administracyjne dzielimy na prawo administracyjne formalne oraz prawo administracyjne materialne. Prawo administracyjne formalne zawiera normy, które określają tryb postępowania organów administracji, wykluczając samowolę w ich działaniu. Źródłem norm prawa administracyjnego formalnego jest Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Prawo administracyjne materialne zawiera normy, które określają strukturę organów administracji, zadania, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego materialnego to między innymi ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa prawo budowlane, ustawa o prawie pobytu i zezwoleniu na pracę cudzoziemców.

Cechą wyróżniającą stosunki administracyjne jest to, że jednym z podmiotów jest organ administracji, który z mocy ustawy ma uprawnienia władcze względem drugiego podmiotu, co oznacza między innymi możliwość stosowania środków przymusu, określonych przepisami prawa.