Prawo karne skarbowe

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania oferuje pomoc prawną w zakresie prawa karnego skarbowego. Nasi prawnicy pomogą w sprawach takich jak:

 • kompleksowe doradztwo prawne w obszarze prawa karnego skarbowego,
 • reprezentowanie oskarżonego przed finansowymi organami postępowania (np. urząd skarbowy, urząd celny),
 • reprezentowanie oskarżonego przed innymi organami, które prowadzą postępowanie przygotowawcze,
 • pomoc na etapie kontroli podatkowej,
 • sprawy dotyczące przestępstw takich, jak:
  • utrudnianie kontroli podatkowej,
  • nienależny zwrot cła lub wyłudzenie należności celnej
  • nienależny zwrot podatku, wyłudzenie podatku,
  • nielegalna produkcja wyrobów tytoniowych,
  • niewystawienie faktury lub wystawienie faktury nierzetelnej bądź wadliwej,
  • uchylanie się od opodatkowania,
  • uczestnictwo w zagranicznych grach hazardowych,
  • pranie brudnych pieniędzy,
 • reprezentowanie oskarżonego zarówno w postępowaniu sądowym jak i wykonawczym,
 • reprezentowanie innych stron postępowania pociągniętych do odpowiedzialności posiłkowej, a także interwenientów,
 • pomoc prawna dla osób podejrzanych, oskarżonych, czy skazanych obejmująca w szczególności:
  • udział w przesłuchaniu, w posiedzeniu, na rozprawie,
  • udział w negocjacjach związanych z dobrowolnym poddaniem się karze,
  • pomoc w sporządzaniu środków zaskarżenia: apelacji, kasacji, zażaleń.
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy - podstawowe informacje

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy”

Przestępstwo „prania brudnych pieniędzy” Kolejnym przestępstwem, związanym z działalnością białych kołnierzyków jest tzw. przestępstwo prania...

Prawo karne skarbowe – definicja

Prawo karne skarbowe to osobna, wyspecjalizowana gałąź prawa karnego i reguluje odpowiedzialność osób fizycznych za wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe.

Prawo karne skarbowe nawiązuje do aktów prawa administracyjnego, prawa cywilnego, finansowego, a także innych ustaw, które są związane z systemem finansowym, który obowiązuje w Polsce. Zadaniem prawa karnego skarbowego jest ochrona interesu finansowego państwa, a także jednostek samorządu terytorialnego i wspólnot europejskich. Ochrona ta ma być niezależna od tego, czy dane czyny mogą zagrozić tym jednostkom w sposób abstrakcyjny czy konkretny. W prawie karnym skarbowym określono, jakie czyny stanowią przestępstwa i wykroczenia skarbowe, a także określono zasady ponoszenia odpowiedzialności karno-skarbowej. Funkcje, które ma pełnić prawo karne skarbowe to funkcja ochronna, którą spełnia chroniąc interesy finansowe państwa, ale także prewencyjno-wychowawcza, która polega na określaniu zachowań niedozwolonych przy jednoczesnym opatrywaniu ich sankcją.

Prawo karne skarbowe ma normować orzekanie kar i środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, w tym wykroczenia celne, dewizowe, podatkowe oraz w zakresie gier i zakładów. Ma gwarantować, że dopływ pieniędzy do budżetu państwa nie będzie zakłócany poprzez działania, które są niezgodne z przepisami prawa podatkowego. Przestępstwo skarbowe to czyn zabroniony przez Kodeks Karny Skarbowy, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. Podział na przestępstwo albo wykroczenie skarbowe jest zależny od tego, jaka należność Skarbu Państwa została uszczuplona czy narażona na uszczuplenie.

Prawo karne skarbowe dzieli się na trzy części:

 • prawo karne skarbowe materialne – określa zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz ustanawia system sankcji; prawo karne skarbowe materialne składa się z części ogólnej, która określa system sankcji za popełnienie wykroczeń i przestępstw, a także części szczególnej, która zawiera określenia przestępstw i wykroczeń,
 • prawo karne skarbowe procesowe – normuje przebieg postępowania, określa organy prowadzące postępowanie w sprawach karnych skarbowych,
 • prawo karne skarbowe wykonawcze – reguluje sposób wykonywania orzeczeń.

Źródłem prawa karnego skarbowego jest Kodeks karny skarbowy, w którym skodyfikowano prawo karne skarbowe materialne, procesowe oraz wykonawcze.

Prawo karne skarbowe wykazuje wiele podobieństw do prawa karnego powszechnego.