Kiedy sąd orzeka rozwód?

Kiedy sąd orzeka rozwód?

Kiedy sąd orzeka rozwód

Sprawy rozwodowe należą do najdelikatniejszych spraw związanych z działalnością prawniczą. Jednakże współcześnie stają się również jednymi z częstszych. Zanim zgłosimy się do adwokata warto wiedzieć jakie warunki muszą się ziścić, aby orzeczenie rozwodu było możliwe i o czym rozstrzyga sąd w wyroku rozwodowym.

Rozwód w sądzie

Zasadniczo kwestię rozwodu regulują art. 55- 61 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (k.r.o.). Rozwód w sądzie pomiędzy małżonkami zachodzi, jeżeli nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Co to oznacza?

Przez zupełny rozkład pożycia należy rozumieć zanik więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej pomiędzy małżonkami. Mówiąc prościej zupełny rozkład pożycia ma miejsce wtedy gdy małżonkowie nie darzą się już uczuciem, nie prowadzą współżycia fizycznego, a także gdy ustały pomiędzy nimi współzależności o charakterze finansowo-gospodarczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zupełny rozkład pożycia ma natomiast miejsce wówczas, gdy doświadczenie życiowe wskazuje na to, że powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Jest to przesłanka dla sądu do orzeczenie rozwodu.

Zobacz również: Rozwód za porozumieniem stron – ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Istnieją również przesłanki negatywne, tzn. takie, których ziszczenie uniemożliwia orzeczenie rozwodu. Zaliczamy do nich sytuacje, w których:

  1. przez rozwód miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci stron,
  2. rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego innymi niż dobro małoletnich dzieci stron,
  3. rozwodu żąda małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że:
    1. drugi małżonek wyraził zgodę na rozwód,
    2. drugi małżonek nie wyraził zgody na rozwód, ale odmowa ta jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Analiza powyższych przesłanek rozwodu wskazuje, że mają one charakter bardzo uznaniowy. Kiedy sąd orzeka rozwód? To od nieco subiektywnej opinii sądu uzależnione jest czy można rozwiązać dane małżeństwo czy też nie. W przypadkach ewidentnych nie ma oczywiście problemów. Natomiast kwestia ta staje się dużo bardziej skomplikowana, gdy zanik pożycia między małżonkami już tak oczywisty nie jest, albo gdy strona chcąca rozwodu nie dysponuje jakimiś szczególnie „mocnymi” dowodami, które umożliwią jej wykazanie zupełności i trwałości rozkładu małżeństwa. W takich sytuacjach bezwzględnie warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, bowiem może się okazać, że kwota wydana na jego honorarium będzie znacząco niższa niż wartość świadczeń, do których można być zobowiązanym przez sąd po orzeczeniu rozwodu.

Więcej artykułów na ten temat znajdziesz tu: https://smadwokaci.pl/temat/sprawy-rozwodowe/.

Jakie skutki ma sądowe orzeczenie rozwodu?

Kiedy sąd orzeka rozwód, to koszty, która strona może być zobowiązana ponieść w kontekście wyroku rozwodowego mogą wynikać z konieczności płacenia alimentów na wspólne dzieci stron, konieczności płacenia alimentów na drugiego współmałżonka, a także mogą wynikać z niekorzystnego dla stron podziału majątku małżeńskiego.

Na podstawie art. 58 k.r.o. sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga także o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, rozwód w sądzie skutkuje orzeczeniem także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków.

A także na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego.

Oczywiście w wyroku rozwodowym sąd orzeka także o tym, która ze stron ponosi koszty postępowania sądowego i w jakim zakresie

W następnym artykule poruszę kwestię winy w przypadku rozwodu, a także wpływu tego rozstrzygnięcia na prawa i obowiązki stron, a w kolejnych odniosę się do procesowych aspektów postępowania rozwodowego.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów