Odszkodowanie od linii lotniczych za opóźniony lot i zagubienie bagażu

Odszkodowanie za zgubiony bagaż od linii lotniczych i opóźniony lot

Odszkodowanie od linii lotniczych

Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje pasażerom w związku z obowiązującymi regulacjami unijnymi. Należy do nich przede wszystkim Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje także pasażerom linii lotniczych, których lot był odwołany opóźniony. Pasażerowie mogą uzyskać także odszkodowanie za zgubiony bagaż bądź też jego zniszczenie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Zgodnie z powołanym na wstępie rozporządzeniem w przypadku pojawienia się ww. problemów pasażerom przysługują określone uprawnienia w sytuacjach gdy:

 • wylot ma miejsce z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE;
 • przylot do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

W ww. sytuacjach pasażerom przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów lub też zapewnienia przez przewoźnika alternatywnego środka transportu. W pewnych sytuacjach po stronie przewoźnika leży również obowiązek zapewnienia transportu na lotnisko.

Linie lotnicze mają obowiązek poinformowania pasażera o jego prawach oraz o przyczynach odmowy wpuszczenia na pokład, odwołania lotu, opóźnienia (ponad 2 godziny lub ponad 4 godziny w przypadku tras o długości ponad 3500 km).

Potrzebujesz porady prawnej?

Wyżywienie i nocleg w wypadku opóźnienia lotu

Pasażerom oczekującym na opóźniony lot może przysługiwać, w zależności od długości tego lotu, prawo do napojów, posiłków a w niektórych sytuacjach nawet do bezpłatnego noclegu. Obowiązek ich zapewnienia spoczywa na liniach lotniczych.

Odszkodowanie od linii lotniczych

Zgodnie z powołanym na wstępie Rozporządzeniem, w razie odwołania lotu pasażerowie maja prawo do odszkodowania od obsługującego ich przewoźnika lotniczego, chyba że:

 • poinformowano ich o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub,
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub,
 • poinformowano ich o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

Odszkodowanie za opóźniony lot

Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje również gdy lot jest opóźniony na tyle, ze do miejsca docelowego wskazanego na bilecie pasażer dotrze z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Wówczas można domagać się odszkodowania, którego wysokość, ustalona w formie ryczałtu, wynosi w zależności od długości trasy, od 250 do 600 Euro.

W przypadku lotów w obrębie Unii Europejskiej, przy długości trasy do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 Euro. W przypadku trasy dłuższej wynosi ono 400 Euro. Podobnie wygląda sprawa w przypadku, gdy lot miał miejsce pomiędzy lotniskiem znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej, a lotniskiem poza terytorium Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli długość trasy przekracza 3500 km, wówczas odszkodowanie od linii lotniczych wynosi 600 Euro. W sytuacji, gdy pasażerowi zaproponowano lot alternatywny w innym terminie, wówczas kwota odszkodowania może zostać pomniejszona.

Kiedy odszkodowanie od linii lotniczych nie przysługuje?

Pasażer nie otrzyma odszkodowania jeżeli:

 • lot został odwołany z powodu okoliczności wyjątkowych, jak np. ekstremalne warunki pogodowe;
 • pasażer został poinformowany o jego odwołaniu na dwa tygodnie przed planowanym terminem;
 • przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie co lot pierwotnie zaplanowany.

Jeśli lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, przewoźnik musi zaproponować przynajmniej jedno z niżej wskazanych rozwiązań:

 • zwrot kosztów biletu;
 • alternatywny środek transportu;
 • przeniesienie rezerwacji na inny wskazany przez pasażera termin (jeśli są wolne miejsca).

Uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych

Aby uzyskać odszkodowanie lub zwrot kosztów biletu konieczne jest wypełnienie formularza skargi, którego treść wynika z przepisów unijnych. Często będzie miała miejsce sytuacja ignorowania przez linie lotnicze płynących do nich skarg. W takiej sytuacji pasażer może skorzystać z procedury odwoławczej przed właściwym organem w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące odpowiedzialność po stronie linii lotniczych.

Kwestie dotyczące bagażu reguluje tzw. konwencja montrealska. Dotyczy ona odpowiedzialności przewoźników lotniczych. Jej celem jest wprowadzenie jednolitych zasaddotyczących odpowiedzialności przewoźnika w przypadku szkód wyrządzonych pasażerom, bagażom czy towarom, które zostały przewiezione podczas podróży międzynarodowych.

Zobacz również: Ochrona dóbr osobistych – co należy wiedzieć?

Odszkodowanie za zniszczenie bagażu

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub dostarczenia z opóźnieniem bagażu pasażer może domagać się stosownego odszkodowania.

Linie lotnicze co roku gubią kilka milionów sztuk bagażu. Odszkodowanie za zniszczenie bagażu przysługuje nam nawet jeżeli nie wykupiliśmy specjalnego ubezpieczenia. Jeśli nasz bagaż uszkodzono podczas lotu, powinniśmy zgłosić szkodę w odpowiednim stoisku lub biurze, które znajduje się na lotnisku. Następnym krokiem będzie sporządzenie specjalnego protokołu, w którym umieści się informacje dotyczące powstałej szkody. Kopię protokołu należy zachować do momentu otrzymania odszkodowania. W przypadku zgłaszania szkody związanej z uszkodzonym bagażem, mamy na to maksymalnie 7 dni po odbiorze bagażu. Przewoźnik może odmówić wypłacenia odszkodowania za zniszczenie bagażu jeśli pasażer przyczynił się swoim zachowaniem do powstania uszkodzeń. Przykładem takich zachowań mogą być między innymi przekroczenie norm dotyczących wagi bagażu lub niespełnianie wymogów dotyczących jego wymiarów.

Na mocy konwencji montrealskiej w przypadku bagażu rejestrowanego przewoźnik odpowiada za uszkodzenie bagażu. Dzieje się tak nawet wtedy, kiedy nie jest winien jego uszkodzenia. Wyjątek stanowi jego wadliwość od początku transportu. Jeżeli uszkodzenie dotyczyło bagażu nierejestrowanego, to przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie gdy do uszkodzenia doszło z jego winy. W przypadku uszkodzenia bagażu należy dodatkowo dowieść, że nastąpiło to w momencie, gdy bagaż pozostawał pod opieką przewoźnika.

Bardzo często linie lotnicze zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za szkody związane z utratą walorów estetycznych bagażu, które wynikają z normalnej jego eksploatacji. Dodatkowo przewoźnicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania zgodne z wymogami władz państwowych. Przewoźnicy nie wypłacą odszkodowania za uszkodzenie bagażu także w przypadkach, gdy przewożono w bagażu przedmioty łatwo tłukące się, a także inne przedmioty, które łatwo się psują. Inne przedmioty wyłączone spod odpowiedzialności przewoźnika to między innymi dokumenty czy biżuteria.

Sprawdź artykuł: https://smadwokaci.pl/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/

Odszkodowanie za zgubiony bagaż

Bagaż uznaje się za zagubiony po 21 dniach. Po tym czasie możliwe jest złożenie wniosku do linii lotniczych o odszkodowanie za zaginiony bagaż. Składanie takiego wniosku nie jest jednak popularną praktyką. W Polsce o odszkodowania za zagubienie bagażu ubiega się jedynie 1% uprawnionych do tego osób. Jeśli nie uzyskamy informacji na temat odnalezienia naszego bagażu, możemy wystąpić do przewoźnika z wnioskiem o odszkodowanie za zgubiony bagaż. Należy do niego dołączyć dokumenty takie, jak dokumenty podróży i wykaz zawartości bagażu razem z wyceną. Jeżeli zamierzamy zgłosić zagubienie bagażu, mamy na to zdecydowanie więcej czasu niż w przypadku jego uszkodzenia. Czas na zgłoszenie zagubienia bagażu to aż 2 lata. W przypadku amerykańskich linii lotniczych zagubienie bagażu oznacza dla przewoźnika koszt około 1000 dolarów, a ponadto zwrot potwierdzonych opłat.

Opóźnienie dostarczenia bagażu

Prawdopodobieństwo zagubienia lub opóźnienia bagażu jest wyższe gdy przytrafi nam się opóźniony czy odwołany lot. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostarczeniu bagażu odpowiedzialność ponosi przewoźnik . Wyjątek stanowi sytuacja, w której zastosował on wszystkie możliwe środki zaradcze, by temu zapobiec. Inny wyjątek stanowi wystąpienie okoliczności, w których było to niemożliwe. W przypadku opóźnienia bagażu pasażer ma 21 dni na złożenie pisemnej reklamacji. Czas ten liczy się od momentu powstania opóźnienia. Data ta jest zdecydowanie krótsza, niż w przypadku odszkodowania za opóźniony lot. W tym przypadku na dochodzenie odszkodowania od linii lotniczych pasażer ma 3 lata. Jeżeli wystąpiło opóźnienie w dostarczeniu bagażu przewoźnicy pokrywają zwykle jedynie podstawowe koszty. Należą do nich m.in. zakup ubrań na zmianę czy niezbędnych środków toaletowych. Nie są refundowane rzeczy takie, jak perfumy czy inne kosmetyki. Warto w tym przypadku zachować wszystkie paragony, które będą stanowiły dokumentację niezbędną do domagania się odszkodowania.

Różni przewoźnicy mogą mieć zróżnicowane wymagania co do składania wniosków. Niektórzy z nich mogą wymagać okazania paragonów za zakup zamienników, które były pasażerowi niezbędne.

Linie lotnicze mają 30 dni na rozpatrzenie skarg dotyczących zniszczenia czy opóźnienia bagażu. W przeciwnym razie można złożyć skargę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.

Nasza kancelaria prowadziła już wiele spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i fachowej wiedzy, jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu obsługę prawną na najwyższym poziomie.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów