Rozwód za porozumieniem stron – ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Rozwód za porozumieniem stron - co trzeba wiedzieć?

W przypadku trwałego i nieodwracalnego rozkładu małżeństwa oboje małżonkowie mogą podjąć decyzję o rozwodzie. Rozwód za porozumieniem stron jest jedną z lepszych form rozwodu w przypadku, kiedy obu małżonkom zależy na jak najszybszym zakończeniu małżeństwa. Dowiedz się więcej o rozwodzie za porozumieniem stron!

Rozwód za porozumieniem stron – na czym polega?

Rozwód za porozumieniem stron jest jedną z lepszych i bardziej ugodowych możliwości zakończenia małżeństwa. Warunkiem uzyskania rozwodu jest zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Taki rodzaj rozwodu może być podjęty, kiedy obie strony chcą zakończyć związek małżeński, bez wyznaczania osoby winnej rozpadu małżeństwa.
Nie jest to jednak jedyna możliwość, innym rozwiązaniem jest zgodne przyznanie się do winnego rozkładu pożycia małżeńskiego przez jednego lub obu małżonków, co jednocześnie nie przedłuża czasu postępowania rozwodowego.

Art. 57. Orzekanie o winie przy orzekaniu rozwodu
§ 1. Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia.
§ 2. Jednakże na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Ważnym aspektem rozwodu za porozumieniem stron jest to, że uzgodnienie wszystkich szczegółów, takich jak podział majątku czy opieka nad dziećmi, odbywa się przed rozprawą. Może to się odbyć zarówno bezpośrednio między małżonkami lub poprzez reprezentujących ich adwokatów.

Taka forma rozwodu może być przeprowadzona zarówno, kiedy małżonkowie nie posiadają dzieci, jak i w przypadku wspólnych dzieci. W drugim przypadku to właśnie najlepsza forma rozwodu. Małżonkowie powinni przedstawić przed sądem porozumienie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dziećmi po zakończeniu rozpraw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym jest rozkład pożycia małżeńskiego?

Pożycie małżeńskie nie jest jasno zdefiniowane przez prawo. To określenie należy rozumieć jako ogół więzi emocjonalnych, ekonomicznych i innych, jakie funkcjonują między małżonkami. Mogą to być wspólne cele, wspólne zaspokajanie potrzeb życiowych, a także uczucia i wzajemne przywiązanie do siebie oraz miejsce wspólnego mieszkania.

Pożycie małżeńskie jest więc pewnego rodzaju wspólnotą, która opiera się na emocjonalnym, finansowym i fizycznym związku między małżonkami. Rozkład małżeństwa zatem następuje, kiedy wszystkie powyżej opisane więzi między żoną a mężem zostają zerwane, zanikają więzi uczuciowe, fizyczne i gospdarcze.

Jednak koniecznym warunkiem do uzyskania rozwodu jest zupełny i trwały rozkład pożycia. To oznacza, że zerwane więzi nie mogą zostać odbudowane. Należy zaznaczyć, że istotną rolę odgrywa tu również czas. Chwilowe problemy nie będą adekwatnym powodem do rozwodu. Rozkład musi być zupełny i trwały, aby sąd mógł go uznać za przesłankę orzeczenia rozwodu.

Zalety rozwodu za porozumieniem stron

 • krótszy czas oczekiwania na rozprawę;
 • krótszy czas przebiegu postępowania sądowego;
 • uniknięcie nieprzyjemnego przebiegu postępowania i stresu z tym związanego;
 • uniknięcie dalszego antagonizowania się małżonków, zwłaszcza gdy są rodzicami;
 • zwrot powodowi połowy opłaty sądowej tj. kwoty 300 zł z łącznych 600 zł.

Ile trwa rozwód za porozumieniem stron? Sprawdź!

Rozwód za porozumieniem stron – jak wygląda cała procedura?

Jest kilka kroków, o których należy pamiętać, aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron. Poniżej przedstawiono procedurę rozwodową, jaką należy przejść w przypadku rozwodu za porozumieniem stron.

Najlepiej rozpocząć od znalezienia adwokata rozwodowego, który oceni sytuację i przygotuje na możliwe utrudnienia. Pomoże również przygotować pozew rozwodowy, dokonać opłaty sądowej i wnieść pozew do sądu. Kolejnym krokiem powinno być skontaktowanie się z małżonkiem w sprawie ustalenia warunków rozwiązania małżeństwa.

Konieczne będzie uzgodnienie, czy jeden z małżonków bierze na siebie winę rozpadu związku, czy orzeczenie rozwodu ma zapaść bez orzekania o winie. Uzgodnić należy również zasady opieki nad dziećmi, alimentów oraz kwestię kontaktów. W takim wypadku najlepiej zawrzeć porozumienie małżonków, jak i porozumienie rodzicielskie, które pozwoli ustalić warunki rozwodu, podziału majątku wspólnego i kwestie dotyczące dzieci.

Jeśli małżonkowie nie znajdą porozumienia w kwestii władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dziecka i opieki nad małoletnim dzieckiem, prawdopodobnie będzie trzeba zasięgnąć opinii biegłych, czyli Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów.

Co dalej?

Możliwe jest dokonanie podziału majątku nie przed sądem, a u notariusza. Należy przeprowadzić wtedy notarialny podział majątku, który jest bardziej kosztowny, lecz jednocześnie o wiele szybszy. Obie strony mogą w wyznaczonym czasie ustalić wszystkie szczegóły o podziale majątku, sporządzić porozumienie notarialne, które należy przedstawić w sądzie w trakcie sprawy rozwodowej.

Aby upewnić się, że rozprawa rozwodowa przebiegnie bez formalnych nieprawidłowości, najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy adwokata. Podczas rozprawy konieczne będzie przedstawienie sądowi ustaleń o władzy rodzicielskiej, winie za rozpad związku, alimentach i kontaktach z dziećmi. W przypadku posiadania dzieci w rozprawie powinien uczestniczyć przynajmniej jeden świadek, który złoży zeznania o braku negatywnego wpływu rozwodu na dzieci.

Na rozprawę należy zabrać również akt notarialny z dokonanym podziałem majątku. Na rozprawie sąd zbierze zeznania małżonków i świadków. W przypadku, kiedy wszystko przebiegnie bez przeszkód i nie powstaną żadne wątpliwości, np. co do zeznań, możliwe jest orzeczenie rozwodu za porozumieniem stron na pierwszej rozprawie, ponieważ sąd nie będzie musiał przeprowadzać postępowania dowodowego o winie.

Ile trzeba czekać na uprawomocnienie się wyroku w przypadku rozwodu za porozumieniem stron?

Od dnia, kiedy ogłoszony zostanie wyrok w sprawie rozwodowej, liczony jest czas możliwy do jego zaskarżenia. Jeśli żadna ze stron nie wniesie o dostarczenie wyroku wraz z uzasadnieniem ani nie złoży apelacji, staje się prawomocny po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeśli jednak któraś ze stron wniesie o uzasadnienie wyroku, staje się on prawomocny po upływie 14 dni od doręczenia uzasadnienia.

Natomiast jeśli zostanie wniesiona apelacja, wyrok uprawomocni się w dniu, kiedy po rozpoznaniu apelacji sąd drugiej instancji ogłosi wyrok.

Zobacz też, kiedy możliwe jest unieważnienie małżeństwa: https://smadwokaci.pl/uniewaznienie-malzenstwa/.

Rozwód za porozumieniem stron – co powinno znaleźć się w pozwie rozwodowym?

Nie istnieje jeden wzór, którym trzeba się kierować, pisząc pozew rozwodowy. Dlatego dobrym wyborem może być pomoc adwokata w napisaniu tego pisma. W pierwszej kolejności należy podać dane pozwanego oraz powoda (PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania). Konieczne będzie też wpisanie daty i miejsca sporządzenia pozwu rozwodowego, także wskazanie sądu, do jakiego pozew jest skierowany. Zasadniczo sprawy rozwodowe rozpoznaje Sąd Okręgowy.

Należy zawrzeć również wniosek o rozwód za porozumieniem stron i uzasadnienie pozwu rozwodowego. W uzasadnieniu należy zawrzeć przyczyny wystąpienia o rozwód, a także informacje o dacie i miejscu zawarcia związku małżeńskiego.

Jeśli małżonkowie posiadają dzieci, konieczne jest również określenie wysokości alimentów i ustalenia dotyczące opieki. Konieczne jest też załączenie oryginału odpisu aktu małżeństwa, dowód uiszczenia wpłaty i odpis skrócony aktu narodzin dziecka.

Wypełniając  dokument pozwu rozwodowego, należy zamieścić następujące informacje:

 • Imiona i nazwiska stron,
 • Adresy zamieszkania,
 • Datę zawarcia związku małżeńskiego,
 • Informacje o tym, jak wyglądało małżeństwo stron,
 • Przyczyny rozpadu małżeństwa,
 • Wykonywany zawód
 • Kiedy nastąpił rozpad więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej,
 • Jeżeli małżeństwo posiada dzieci trzeba wskazać liczbę, wiek i płeć,
 • Ustalić władzę rodzicielską nad wspólnymi dziećmi,
 • Wskazać sytuację majątkową i zarobkową obu małżonków,
 • Zawrzeć wniosek oraz zgodę obu stron na rozwód bez orzekania o winie.

Do pozwu rozwodowego należy również dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej od wniesienia pozwu oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (w przypadku reprezentowania przez profesjonalnego pełnomocnika).

Rozwód za porozumieniem stron - jakie jeszcze dokumenty są potrzebne?

Rozwód za porozumieniem stron – jakie jeszcze dokumenty są potrzebne?

Oczywiście do rozpoczęcia postępowania rozwodowego, najważniejsze jest złożenie pozwu rozwodowego, jednak należy również pamiętać o pozostałych dokumentach, jakie należy dołączyć. Są to więc:

 • odpowiedź na pozew,
 • odpis aktu małżeństwa,
 • odpisy aktu urodzenia (gdy są małoletnie dzieci),
 • porozumienie małżeńskie/stron,
 • porozumienie rodzicielskie,
 • jeśli została zawarta – intercyza, czyli umowa majątkowa małżeńska,
 • jeśli obowiązek alimentacyjny małżonka stanowi punkt sporny, należy również dostarczyć dokumenty i rachunki potwierdzające koszty utrzymania, kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci,
 • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat.

Zwłaszcza w przypadku pozwu, odpowiedzi na pozew oraz porozumień, najlepiej zwrócić się o pomoc adwokata lub radcy prawnego. Jest wtedy pewność, że pismo wraz z załącznikami będzie sporządzone, co skróci czas na ewentualne uzupełnianie braków formalnych.

Sprawa rozwodowa – jakie pytania może zadać sąd?

Postępowanie rozwodowe wymaga ustalenia pewnych kwestii przemawiających za ogłoszeniem wyroku rozwodowego. Sąd prowadzi postępowanie dowodowe, które wymaga przesłuchania stron. Zazwyczaj pytania dotyczą zgody na rozwód, kwestii posiadania dzieci, a także zawierania umów majątkowych małżeńskich, czyli intercyzy.
Mogą paść również pytania o przyczynę rozpadu małżeństwa, czy strona kocha małżonka i czy mieszkają razem. Sąd do orzeczenia rozwodu może również zapytać, kiedy ustało współżycie fizyczne oraz wspólnota gospodarcza.

Ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron?

Koszty sprawy rozwodowej będą zależeć od kilku czynników. Opłaty sądowe za złożenie pozwu o rozwód wynoszą 600 złotych. Jeśli jednak na zgodny wniosek obu stron bez orzekania o winie, sąd zwróci powodowi kwotę 450 złotych, a pozwany małżonek będzie musiał zwrócić koszty rozwodu w postaci 150 złotych.

Jednak koszty procesu to niejedyny wydatek w toku postępowania. Do kosztów sądowych należy doliczyć również opłaty za negocjacje pełnomocników, mediacje rozwodowe, sporządzenie i wypełnienie dokumentów rozwodowych, a także skorzystania z usług radcy prawnego lub adwokata.

Dodatkowo jeśli w sprawach rozwodowych ma zostać dokonany podział majątku, należy liczyć się z dodatkową opłatą. Jeśli projekt podziału majątku będzie zgodny, opłata sądowa wynosi 300 zł, natomiast sporny to kwota 1000 złotych. Ostatecznie więc to, ile kosztuje rozwód za porozumieniem stron, może się różnić w zależności od sytuacji.

Zobacz, kiedy możliwe jest cofnięcie pozwu: https://smadwokaci.pl/cofniecie-pozwu/.

Powiązane posty

Zostaw komentarz

Kategorie wpisów