W poprzednim artykule poruszyłem kwestię zmian legislacyjnych (kodeks karny art 209) mających na celu ułatwienie ściągania alimentów. Poniżej chciałbym odnieść się do kwestii jak w praktyce wprowadzone zmiany wpłyną na ściąganie alimentów

Ściąganie alimentów – ułatwienia

Jak już była o tym mowa wprowadzony na podstawie ustawy nowelizującej art. 209 k.k. paragraf 4 stanowi:

Nie podlega karze osoba niepłacąca alimentów w przypadku spłacenia powstałej zaległości w terminie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego.

Co to oznacza w praktyce?

Na mocy przywołanego przepisu postępowanie wszczęte przed prokuratorem zostanie umorzone wobec osoby niepłacącej alimentów jeśli zapłaci zaległość. Jest to bardzo silny bodziec dla takiej osoby, albowiem gwarantuje jej, ze pozostanie nadal osobą niekaraną. Należy także podkreślić, iż przywołany przepis ma charakter obligatoryjny. Prowadzący dochodzenie musi w takiej sytuacji umorzyć postępowanie.

Ważne, iż przepis nie nakłada na pokrzywdzoną żadnego obowiązku artykułowania tego, że domaga się spłaty. Inicjatywa w tej kwestii zależy tylko i wyłącznie od podejrzanego. Należy także podkreślić, iż bez znaczenia jest sposób w jaki spłata nastąpi. Może to być gotówką, przelewem, itp. Oczywiście podejrzany winien domagać się pokwitowania dokonanej spłaty w celu udokumentowania tego przed prowadzącym postępowanie.

Brak spłaty zaległości alimentacyjnej – skutki

W przypadku natomiast, w którym podejrzany nie spłaci zaległości alimentacyjnej w sposób opisany powyżej wówczas prowadzący postępowanie przygotowawcze winien skierować akt oskarżenia do Sądu. W takiej sytuacji pokrzywdzony powinien złożyć w trybie art. 49a k.p.k. wniosek o naprawienie szkody, którą w tym wypadku określa wysokość zaległości alimentacyjnej. Ważne, aby wniosek został złożony do czasu zamknięcia przewodu sądowego na rozprawie głównej. Jeżeli powyższe zostanie dochowane, wówczas, zgodnie z art. 46 k.k. sąd nie ma możliwości i musi w przypadku skazania zasądzić również odszkodowanie od zobowiązanego do płacenia alimentów na rzecz uprawnionego.

Oczywiście cały czas pozostaje możliwość ściągania alimentów na drodze cywilnej, ale w obliczu zmian art. 209 k.k. wydaje się, że uprawnieni zdecydowanie częściej będą sięgać w kontekście odzyskiwania zaległości do omówionych instytucji prawa karnego.