Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie i umowy o świadczenie usług. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265).

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie a prawo

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawodawca wprowadził do przedmiotowej ustawy definicję minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z dodanym art. 1 pkt 1a minimalna stawka godzinowa jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Za przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi uznano zaś:

  1. a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo
  2. b) osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej, które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Zatem mówiąc najprościej minimalna stawka godzinowa (minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie) będzie pełniła taką rolę jak minimalne wynagrodzenie w odniesieniu do umów o pracę. Czyli za czynności podejmowane w ramach umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zleceniodawca nie będzie mógł płacić mniej, aniżeli wynika z ustawy.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa pracy?

Wysokość minimalnej stawki na umowę o zlecenie w 2017 r.

W jaki sposób ustalana będzie wysokość minimalnej stawki godzinowej i ile ona będzie wynosić. Odpowiedź w tym zakresie daje art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o zmianie tej ustawy o której mowa powyżej. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia, a w związku z nowelizacją także propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

minimalne wynagrodzenie zlecenie

Jak ustalić minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie

Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także minimalnej stawki godzinowej w roku następnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Należy podkreślić, iż wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Tak ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów. Dzieje się to w terminie do dnia 15 września każdego roku. W przypadku minimalnej stawki godzinowej do dnia 30 września każdego roku.

Ile zatem będzie wynosiło minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie od 1 stycznia 2017 r.? Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

Minimalna stawka na umowę zlecenie a wypowiedzenie

Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265) o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza również rozwiązania szczególne dotyczące możliwości wypowiadania umów zawartych przed dniem jej wejścia w życie. Dotyczy to sytuacji, w których wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej powoduje, że jedna strona umowy musi od dnia 1 stycznia 2017 r. płacić osobom wykonującym na jej rzecz usługi, w kwocie określonej rozporządzeniem, która to kwota dotychczas nie była wyznaczona. W związku z tym może, mówiąc kolokwialnie, ponieść stratę w wysokości różnicy wynagrodzenia, które musi zapłacić osobom wykonującym usługi na swoją rzecz, po 1 stycznia 2017 r., a kwotą jaką płaciła takim osobom do dnia 31 grudnia 2016 r.

Minimalne wynagrodzenie – przykład

Najłatwiej taką sytuację wytłumaczyć na przykładzie. Załóżmy, że podmiot X prowadzi działalność gospodarczą w zakresie budownictwa i „zatrudnia” osoby na umowę zlecenie. Podmiot Y zaś jest inwestorem, który planuje wybudować jakiś budynek. Strony zawarły umowę w dniu 1 czerwca 2016 r. z terminem realizacji na dzień 1 czerwca 2018 r. Był to moment, w którym nie obowiązywała regulacja dotycząca minimalnej stawki godzinowej. Umowa ta została zawarta na kwotę, wyliczoną na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 1 czerwca 2016 r. W wyliczeniach tych podmiot X uwzględnił kwotę jaką musi zapłacić osobom zatrudnionym na umowę wynikającą z tych umów. Załóżmy, że była to kwota 10 zł netto. Po wejściu w życie umowy z dnia 22 lipca 2016 r. kwota ta musi wynosić minimum 13 zł netto. Wobec tego podmiot X musi podnieść stawki swoim „pracownikom”, a nie mógł tego przewidzieć w momencie zawierania umowy.

Minimalne wynagrodzenie na umowę o zlecenie

W takiej sytuacji, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, jeżeli będzie to miało wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego realizowanego na podstawie umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wszczętego, zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych, każda ze stron umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Okres wypowiedzenia

Niezawarcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia uprawnia każdą ze stron do rozwiązania umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres ten jest określony w umowie. Może także dojść do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotowe porozumienie obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.

Analiza powyższych przepisów prowadzi do wniosku, iż wykonawca w sytuacji w której wykaże, że w związku z wejściem w życie ustawy zmuszony jest ponieść wyższe koszty obsługi inwestycji może wystąpić z wnioskiem o podwyższenie kosztów wynagrodzenia osób świadczących zlecenie lub usługi. W sytuacji, w której druga strona nie godzi się na zmianę aktualizuje się uprawnienie wnioskodawcy do rozwiązania umowy.

Minimalna stawka na umowę zlecenie – rozwiązanie umowy

W sytuacji, w której strony nie dojdą do porozumienia i jedna strona decyduje się rozwiązać umowę, przestaje ona wiązać.  Strony są sobie zobowiązane zwrócić wszystko co nawzajem świadczyły przy uwzględnieniu dotychczas wykonanych czynności. Nawiązując do naszego przykładu jeśli wniosek X o zmianę wynagrodzenie nie zostałby w ramach negocjacji uwzględniony może on rozwiązać umowę. Zakładając, że do momentu rozwiązania wykonał połowę robót należy mu się połowa wynagrodzenia przewidzianego w umowie.

W takiej sytuacji może pojawić się kwestia kar umownych. W praktyce przyjęło się, że niewykonanie umowy ze względu na okoliczności leżące po jednej ze stron, zabezpieczone jest karą umowną. Jednakże w omawianej sytuacji, zdaniem autora, nie ma możliwości nałożenia kary umownej ze względu na fakt, iż przepis art. 9 ustawy ma charakter jednorazowy i wyjątkowy, wobec czego należy go uznać za lex specialis. W związku z powyższym znajduje on zastosowanie niezależnie od postanowień umowy łączącej strony.

W szczególności nie może w omawianej sytuacji znaleźć zastosowania postanowienie, które dość często spotyka się w obrocie. Określa ono próg zmiany wartości wynagrodzenia od jakiego można domagać się zmiany umowy. Również z tego względu, że postanowienie te w żaden sposób nie odnoszą się do kwestii minimalnej stawki godzinowej. Takie postanowienia w sposób naturalny odnosiły się do minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie do minimalnej stawki godzinowej. W takiej sytuacji skoro strony nie przewidziały danych okoliczności w umowie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W tym przypadku wykonawca ma możliwość skorzystania z możliwości rozwiązania umowy na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 2016.1265) Nie może z tego powodu ponosić negatywnych konsekwencji w postaci możliwości nałożenia na nich kar umownych.

Minimalne wynagrodzenie 2020

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dotyczące minimalnej stawki na 2020 rok. Pensja minimalna ma osiągnąć 2600 złotych (1878 netto), z kolei stawka godzinowa ma wynieść 17 złotych (12,34 netto). Na forum Rady Dialogu Społecznego nie udało się dojść do porozumienia w kwestii minimalnego wynagrodzenia. Sprawiło to, że Rada Ministrów musiała ustalić minimalną wysokości pensji w formie rozporządzenia. Z kolei w 2021 roku pensja minimalna ma wzrosnąć do 3000 zł brutto, natomiast w 2023 do 4000 brutto. Z dniem 1 stycznia 2020 z minimalnego wynagrodzenia został wyłączony także dodatek stażowy. Umowa zlecenia lub umowa świadczenia usług nie musi mieć ustalanej godzinowej stawki. Zapłata może być ustalana kwotowo. Należy jednak sprawdzić, czy kwota ta po podzieleniu przez liczbę przepracowanych godzin, nie jest niższa od stawki minimalnej.

Nasza kancelaria adwokacka z Poznania posiada duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy. Dzięki naszej fachowej wiedzy i profesjonalnej pomocy prawnej, możliwe będzie dochodzenie Państwa praw.