Sprawca wypadku komunikacyjnego, wobec którego zastosowano środek karny polegający na obowiązku naprawienia szkody albo też orzeczono obowiązek wypłaty zadośćuczynienia poszkodowanemu, może domagać się od ubezpieczyciela zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego. Warunkiem jest posiadanie w chwili wypadku ważnego ubezpieczenia OC  posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Istotna informacja dla sprawców wypadków

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lipca 2011 roku stwierdził, że można domagać się zwrotu świadczenia zapłaconego na rzecz pokrzywdzonego z tytułu orzeczonego środka karnego od ubezpieczyciela. W przedmiotowej sprawie, sprawca obok kary pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem został zobowiązany do naprawienia szkody przez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego 35.000 zł. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że kwota zapłacona przez sprawcę tytułem naprawienia szkody powinna być mu zwrócona przez ubezpieczyciela.

Jest to bardzo istotna informacja dla sprawców wypadków samochodowych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Każdy zatem posiadacz samochodu musi takie ważne ubezpieczenie posiadać. Już ta podstawowa umowa z ubezpieczycielem chroni nas przed obowiązkiem naprawienia szkody orzeczonym przez sąd w postępowaniu karnym. Wprawdzie to skazany sprawca wypadku zobowiązany jest spełnić świadczenie orzeczone w wyroku, ale przysługuje mu prawo do domagania się zwrotu poniesionych kosztów od ubezpieczyciela OC.

Niestety bardzo częstą praktyką ze strony zakładów ubezpieczeń jest odmowa wypłaty takich świadczeń przy powołaniu się np. na twierdzenie że umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje odpowiedzialności karnej. W takich sytuacjach pozostaje droga sądowa, przy czym możliwe jest skorzystanie z pomocy profesjonalisty – np. adwokata, który poprowadzi sprawę zarówno na etapie przedprocesowym jak i przed Sądem.

Pytania? Wątpliwości? Zapraszam na www.adwokatspiewak.pl