Prawo karne – stare

Prawo karne Poznań

Jesteśmy kancelarią adwokacką udzielającą profesjonalnej pomocy prawnej w zakresie prawna karnego w Poznaniu. Skupiamy adwokatów z doświadczeniem oraz odpowiednim przygotowaniem. Nasza pomoc w zakresie prawa karnego obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowanie przez adwokatów opinii prawnych z zakresu prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem minimalizowania ryzyka ponoszenia odpowiedzialności prawnokarnej,
 • reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym oraz w postępowaniu sądowym,
 • reprezentacja w postępowaniu wykonawczym,
 • przygotowanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • przygotowanie apelacji oraz kasacji,
 • przygotowywanie zażaleń oraz sprzeciwów od wyroków nakazowych,
 • obrona na wszystkich etapach postępowania karnego, zarówno pokrzywdzonych przestępstwem, jak i podejrzanych oraz oskarżonych,
 • sporządzanie wniosków o:
  • odroczenie wykonania kary,
  • warunkowe zawieszenie kary,
  • udzielenie przerwy w karze,
  • warunkowe przedterminowe zwolnienie,
  • ułaskawienie,
 • prowadzenie postępowań o odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
 • przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • reprezentacja pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych,
 • działania w charakterze obrońcy w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu, przeciwko środowisku, przeciwko rodzinie i opiece, przeciwko mieniu oraz wiele innych,
 • reprezentacja w sprawach o wykroczenia, w tym wykroczenia przeciwko osobie, wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej i wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym,
 • konsultacja i porady prawne z zakresu prawa karnego,
 • sporządzanie pism w sprawach karnych – zawiadomienia, wnioski, zażalenia, apelacje, kasacje,
 • reprezentacja przez adwokatów w sprawach karnych w postępowaniu międzynarodowym,
 • analiza prawnokarna podejmowanych działań gospodarczych,
 • udział i prowadzenie negocjacji związanych z dobrowolnym poddaniem się karze lub skazaniem bez.

Prawo karne – dodatkowe informacje

Definicja prawa karnego:

Prawo karne – jest to zespół przepisów prawnych, które regulują kwestie odpowiedzialności karnej za zabronione czyny, które są karane kryminalnie.

Według kryterium przedmiotu, prawo karne dzieli się na:

 • prawo karne materialne – jest to zespół norm prawnych, które określają typy przestępstw. W prawie karnym materialnym zawarto definicję przestępstwa, a także ustalono zasady odpowiedzialności za ich popełnienie.
 • prawo karne procesowe – reguluje postępowanie w sprawach karnych; jest to uregulowana działalność, mająca na celu realizację prawa karnego materialnego. Prawo karne procesowe ma szczegółowo regulować przebieg procesu karnego, ale także związane z nim obowiązki i kompetencje. Proces karny ma z kolei nie tylko dawać uprawnienia organom sądowym, ale także zapewniać poszanowanie podstawowych praw i wolności obywatelskich oraz wywierać wpływ na uregulowania zawarte w prawie karnym materialnym.
 • prawo karne wykonawcze – zajmuje się normami wykonywania kar, środków karnych lub zabezpieczających oraz innych decyzji związanych ze sprawami karnymi. Częścią prawa karnego wykonawczego jest prawo karne penitencjarne, które reguluje wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Do wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego należy m.in prawo karne skarbowe, które normuje orzekanie kar i środków karnych za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, prawo karne wojskowe, które dotyczy m.in. kwestii żołnierzy, dyscypliny, gotowości obronnej sił zbrojnych oraz przestrzegania praw człowieka. Do wyspecjalizowanych dziedzin prawa karnego zalicza się także prawo karne dotyczące nieletnich. którzy zwykle nie ponoszą odpowiedzialności karnej, z nielicznymi wyjątkami, przewidzianymi w Kodeksie Karnym.

Do pozakodeksowych źródeł prawa karnego zalicza się między innymi ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Podstawowym źródłem prawa karnego w Polsce jest Kodeks Karny, KK wykonawczy i Kodeks postępowania karnego. Prawo karne posiada kilka funkcji: ochronną, sprawiedliwościową, gwarancyjną, kompensacyjną oraz prewencyjną. Obowiązujący Kodeks Karny zniósł podział kar na zasadnicze i dodatkowe, a wprowadził podział na kary oraz środki karne.

Prawo karne ma chronić określone dobra, motywować sankcjami do przestrzegania norm, gwarantować poszanowanie praw, zarówno ofiary, jak i przestępcy. Zadaniem prawa karnego jest także działanie zapobiegawcze, a także działanie polegające na umożliwieniu sprawcy przestępstwa naprawienia wyrządzonej szkody.

Kara ma być ostrym środkiem przymusu państwowego, którego celem ma być zwalczanie przestępstw.