ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490
Prawo gospodarcze 2017-09-12T09:22:12+00:00

PRAWO GOSPODARCZE

 • obsługa prawna dla podmiotów gospodarczych,
 • doradztwo prawne w zakresie m.in. prawa spółek, prawa cywilnego, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa ochrony środowiska,
 • sporządzanie, opiniowanie, udział w negocjacji omów, w tym: umów ramowych określających zasady współpracy kontrahentów, umów sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umów agencyjnych, franchisingu, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane itp.
 • przygotowywanie opinii, analiz prawnych,
 • przygotowanie dokumentacji pracowniczej, m.in. kontraktów menadżerskich, umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
 • pomoc przy zakładaniu lub likwidacji zarówno spółek osobowych i kapitałowych, jak i innych podmiotów gospodarczych, w tym oddziałów i przedstawicielstw spółek, a także fundacji i stowarzyszeń,
 • obsługa posiedzeń zarządu, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń i zgromadzeń akcjonariuszy,
 • kompleksowe doradztwo w kwestii możliwości polubownego zakończenia sporów, w tym udział w mediacjach, prowadzenie negocjacji, zastępstwo w toku postępowań pojednawczych,
 • prowadzenie sporów sądowych – reprezentację przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym,
 • windykacja należności, w tym także prowadzenie postępowań sądowych, egzekucyjnych, doradztwo co do sposobu i możliwości prowadzenia egzekucji,
 • reprezentacja w toku postępowań upadłościowych, pomoc prawna w zakresie restrukturyzacji zadłużenia,
 • kompleksowa obsługa w zakresie prawa karnego gospodarczego.