Jak skutecznie wnieść pozew o rozwód? Jaka jest od niego opłata? Z czym wiąże przebieg rozwodu? Kogo w pozwie wymienić? Do jakiego sądu skierować pozew? Na te i wiele innych pytań należy odpowiedzieć przed wniesieniem pozwu o rozwód. Oczywiście najbezpieczniej w tym zakresie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, ale nie oznacza to, że kodeks postępowania cywilnego (k.p.c.) nakłada na stronę domagającą się rozwodu obowiązek działania z pomocą adwokata. Tak więc śpieszymy z odpowiedziami.

Przebieg rozwodu – początek postępowania

Procedura rozwodowa, jak wiele innych postępowań cywilnych, inicjowana jest na skutek wniesienia pozwu. Zgodnie z art. 187 k.p.c. pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego. Co do zasady zatem pozew powinien zawierać na podstawie art. 126 k.p.c.:

  1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  2. oznaczenie rodzaju pisma;
  3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
  4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnik;
  5. wymienienie załączników.

Dodatkowo pozew powinien zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania stron oraz PESEL-u powoda. Poza powyższymi pozew powinien zawierać:

  1. dokładnie określone żądanie;
  2. przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
  3. informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda (art. 17 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 41 k.p.c.). W praktyce najczęściej jest to sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli miejsce zamieszkania. Opłata od pozwu wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1) ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Tak zaczyna się proces rozwodowy.

Procedura rozwodowa i jej przebieg

Warto w tym miejscu podkreślić, iż postępowanie o rozwód zostało w k.p.c. zamieszczone w odrębnym tytule VII dotyczącym postępowań odrębnych. Z tego powodu przebieg rozwodu różni się nieco od standardowego postępowania cywilnego.

Po pierwsze należy podkreślić, iż nawet w trakcie postępowania sąd może dążyć do utrzymania małżeństwa, jeśli uzna, że istnieją ku temu przesłanki. W takiej sytuacji sąd może skierować strony do postępowania mediacyjnego. W przypadku zawarcia ugody proces rozwodowy kończy się, a małżeństwo trwa dalej. Jednakże gdyby strony nie osiągnęły kompromisu wówczas, mówiąc kolokwialnie sprawa wraca do sądu, który proceduje w dalszym ciągu.

procedura rozwodowa

W trakcie trwania procesu rozwodowego nie jest dopuszczalne powództwo wzajemne, a także nie można wszcząć odrębnej sprawy o rozwód bądź separację. Przy czym możliwe jest, aby druga strona również żądała orzeczenia rozwodu.

Głównym celem postępowania dowodowego podczas przebiegu rozwodu jest ustalenie okoliczności dotyczących rozkładu pożycia, a także okoliczności dotyczących dzieci stron i ich sytuacji. W tym zakresie sąd ustala również, czy ewentualny rozkład pożycia pomiędzy stronami nosi znamiona zupełności i trwałości. Czyli czy spełnione są przesłanki warunkujące możliwość orzeczenia rozwodu na gruncie przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Rozwiązaniem znacznie przyspieszającym przebieg rozwodu, w przypadku, gdy strony nie mają wspólnych małoletnich dzieci jest ograniczenie postępowania rozwodowego tylko do przesłuchania stron. Warto w tym kontekście podkreślić, iż w przepisie tym ustawodawca posługuje się pojęciem dzieci małoletnich, a więc takich, które nie ukończyły 18. roku życia.

W pozwie rozwodowym można dochodzić jednocześnie roszczeń alimentacyjnych. Czy to na wspólne dzieci stron, czy na rzecz jednego z małżonków od drugiego małżonka. Jednakże nie jest możliwe dochodzenie tych roszczeń w innych postępowaniach, w czasie gdy trwa proces rozwodowy. To samo dotyczy kwestii władzy rodzicielskiej.

Przebieg rozwodu – możliwe orzeczenia

Uwzględniając powództwo sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód.

Kwestię możliwych dodatkowych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym uregulowano w art. 58 k.r.o. Zgodnie z przytoczonym przepisem w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka (§1).

Dalej jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka (§2).

Dodatkowo sąd może w wyroku rozwodowym dokonać podziału majątku jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym (§3).

Sąd w wyroku rozstrzyga również o kosztach postępowania.

Oczywiście w sytuacji, w której sąd uzna, iż nie zostały spełnione ustawowe przesłanki orzeczenia rozwodu, powództwo oddala.

W przypadku natomiast śmierci jednego ze współmałżonków postępowanie umarza się (art. 446 k.p.c.).