Po wielu latach prób i dyskusji z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadzone zostaje minimalne wynagrodzenie z umowy zlecenia i umowy o świadczenie usług. Wszystko za sprawą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. (Dz. U. 2016.1265).

 

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawodawca wprowadził do przedmiotowej ustawy definicję minimalnej stawki godzinowej. Zgodnie z dodanym art. 1 pkt 1a minimalna stawka godzinowa jest to minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi.

Za przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi uznano zaś:

  1. a) osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniające pracowników lub niezawierające umów ze zleceniobiorcami albo
  2. b) osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej

– które przyjmują zlecenie lub świadczą usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 

Zatem mówiąc najprościej minimalna stawka godzinowa będzie pełniła taką rolę jak minimalne wynagrodzenie w odniesieniu do umów o pracę. Czyli za czynności podejmowane w ramach umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług zleceniodawca nie będzie mógł płacić mniej, aniżeli wynika z ustawy.

 

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r.

 

W jaki sposób ustalana będzie wysokość minimalnej stawki godzinowej i ile ona będzie wynosić. Odpowiedź w tym zakresie daje art. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu oraz ustawy o zmianie tej ustawy o której mowa powyżej. Zgodnie z brzmieniem tych przepisów

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia, a w związku z nowelizacją także propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany wysokości tego wynagrodzenia

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

 

Następnie Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także minimalnej stawki godzinowej w roku następnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji. Należy podkreślić, iż wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje.

Tak ustalona wysokość minimalnego wynagrodzenia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku, a minimalnej stawki godzinowej do dnia 30 września każdego roku

 

Ile zatem otrzymają zleceniobiorcy za świadczoną pracę od 1 stycznia 2017 r.? Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2017 r. wynosić będzie 13 zł.

 

W kolejnym artykule omówię kwestię wpływu nowelizacji na zawarte wcześniej umowy oraz możliwości przedsiębiorców w zakresie zmiany postanowień takich umów.