W obecnym roku miały wejść w życie zmiany dotyczące indywidualnych interpretacji podatkowych. Zakładały one wzrost opłaty za ich wydanie, ograniczenie funkcji gwarancyjnych oraz ograniczenie możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmianę jednak odłożono w czasie najpierw do 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie trafiły one do projektu nowej Ordynacji Podatkowej, która ma wejść w życie  1 stycznia 2021 r.

Indywidualne interpretacje podatkowe

Interpretacje indywidualne są niezwykle przydatnym narzędziem. Służą zabezpieczeniu sytuacji podatkowej podatnika i to w odniesieniu do wszystkich rodzajów podatków, którymi obciążony jest polski podatnik. Dzięki uzyskaniu interpretacji indywidualnej podatnik ma pewność w zakresie słuszności swoich działań i wysokości zobowiązania podatkowego, które będzie musiał zapłacić (ewentualnie pewność co do braku opodatkowania). Indywidualne interpretacje podatkowe pomagają przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o zastosowaniu danej konstrukcji podatkowej. Co więcej – podatnik nie ponosi również odpowiedzialności karnoskarbowej w przypadku udzielenia mu błędnej lub później zmienionej informacji dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego sprawie. Oznacza to, że podatnik nie ponosi negatywnych skutków zastosowania się do błędnej lub później zmienionej interpretacji indywidualnej wydanej przez organ podatkowy.

Przepisy podatkowe są wielokrotnie niejednoznaczne lub różnie interpretowane. Podatnikowi trudno się zorientować, jakie obowiązki na nim ciążą. Natomiast uzyskanie interpretacji indywidualnej daje nam pewność co do obowiązków podatkowych w związku z konkretną sytuacją przedstawioną we wniosku.

Nowa ordynacja podatkowa

Zmiany w ordynacji podatkowej

W obecnym stanie prawnym opłata za indywidualne interpretacje podatkowe wynosi 40 zł. Nowa ordynacja podatkowa wprowadzi opłatę w wysokości 2000 zł w przypadku, jeżeli organ stwierdzi, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest szczególnie skomplikowany. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy:

  • interpretacja ma na celu zabezpieczenie korzyści podatkowych powyżej 500 tys. zł,
  • dotyczy ona wykładni umów międzynarodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów Unii Europejskiej
  • okaże się, że sposób działania podatnika jest sztuczny, tzn. jego działanie motywowane jest głównie uzyskaniem korzyści podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że organ może uznać różne stany faktyczne za szczególnie skomplikowane. Kwota 2000 zł może okazać się zaporową dla małych i średnich przedsiębiorców. Pozbawi ich przez to możliwości skorzystania z tej instytucji. Warto zatem uzyskać pewność co do swoich obowiązków podatkowych jeszcze przed planowaną zmianą opłat.

Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej złożone przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji będą rozpatrywane na obecnie obowiązujących zasadach.

Opinia zabezpieczająca

Poza indywidualnymi interpretacjami podatkowymi podatnik może też uzyskać opinię zabezpieczającą. Wskazuje ona, jak należy interpretować przepisy prawa podatkowego. Chroni też przed nałożeniem przez organ podatkowy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Mimo tak dużego znaczenia dla podatnika, nie są one często wydawane (najprawdopodobniej ze względu na koszt – opłata od opinii zabezpieczającej wynosi 20 000 zł, stąd też jedynie duże podmioty posiadające spory kapitał mogą sobie pozwolić na złożenie wniosku o wydanie rzeczonej opinii).