W związku z obowiązującymi regulacjami unijnymi, a przede wszystkim Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerom linii lotniczych, których lot był odwołany opóźniony lub też zagubiony został bagaż przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania od linii lotniczych.

Kiedy przysługuje odszkodowanie od linii lotniczych?

Zgodnie z powołanym na wstępie rozporządzeniem w przypadku pojawienia się ww. problemów pasażerom przysługują określone uprawnienia w sytuacjach gdy:

 • wylot ma miejsce z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE;
 • przylot do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

W ww. sytuacjach pasażerom przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów lub też zapewnienia przez przewoźnika alternatywnego środka transportu. W pewnych sytuacjach po stronie przewoźnika leży również obowiązek zapewnienia transportu na lotnisko.

Linie lotnicze mają obowiązek poinformowania pasażera o jego prawach oraz o przyczynach odmowy wpuszczenia na pokład, odwołania lotu, opóźnienia (ponad 2 godziny lub ponad 4 godziny w przypadku tras o długości ponad 3500 km).

Wyżywienie i nocleg w wypadku opóźnienia lotu

Pasażerom oczekującym na opóźniony lot może przysługiwać, w zależności od długości tego lotu, prawo do napojów, posiłków a w niektórych sytuacjach nawet do bezpłatnego noclegu. Obowiązek ich zapewnienia spoczywa na liniach lotniczych.

Odszkodowanie od linii lotniczych

Zgodnie z powołanym na wstępie Rozporządzeniem, w razie odwołania lotu pasażerowie maja prawo do odszkodowania od obsługującego ich przewoźnika lotniczego, chyba że:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym czasem odlotu lub,
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub,
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

opóźniony bagaż odszkodowanie

Odszkodowanie od linii lotniczych przysługuje również gdy lot jest opóźniony na tyle, ze do miejsca docelowego wskazanego na bilecie pasażer dotrze z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Wówczas można domagać się odszkodowania, którego wysokość, ustalona w formie ryczałtu, wynosi w zależności od długości trasy, od 250 do 600 Euro.

W przypadku lotów w obrębie Unii Europejskiej, przy długości trasy do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 Euro. W przypadku trasy dłuższej wynosi ono 400 Euro. Podobnie wygląda sprawa w przypadku, gdy lot miał miejsce pomiędzy lotniskiem znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej, a lotniskiem poza terytorium Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli długość trasy przekracza 3500 km, wówczas odszkodowanie od linii lotniczych wynosi 600 Euro. W sytuacji, gdy pasażerowi zaproponowano lot alternatywny w innym terminie, wówczas kwota odszkodowania może zostać pomniejszona.

Kiedy odszkodowanie od linii lotniczych nie przysługuje?

Pasażer nie otrzyma odszkodowania jeżeli:

 • lot został odwołany z powodu okoliczności wyjątkowych, jak np. ekstremalne warunki pogodowe;
 • pasażer został poinformowany o jego odwołaniu na dwa tygodnie przed planowanym terminem;
 • przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie co lot pierwotnie zaplanowany.

Jeśli lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, przewoźnik musi zaproponować przynajmniej jedno z niżej wskazanych rozwiązań:

 • zwrot kosztów biletu;
 • alternatywny środek transportu;
 • przeniesienie rezerwacji na inny wskazany przez pasażera termin (jeśli są wolne miejsca).

Uzyskanie odszkodowania od linii lotniczych

Aby uzyskać odszkodowanie lub zwrot kosztów biletu konieczne jest wypełnienie formularza skargi, którego treść wynika z przepisów unijnych. Często będzie miała miejsce sytuacja ignorowania przez linie lotnicze płynących do nich skarg. W takiej sytuacji pasażer może skorzystać z procedury odwoławczej przed właściwym organem w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące odpowiedzialność po stronie linii lotniczych.

Zgubienie lub uszkodzenie bagażu

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub dostarczenia z opóźnieniem bagażu pasażer może domagać się stosownego odszkodowania. Jednym z warunków jest zachowanie przewidzianego przepisami terminu 7 dni (w przypadku opóźnienia bagażu 21 dni).

Nasza kancelaria prowadziła już wiele spraw z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień. Posiadamy w tym zakresie dużą wiedzę oraz potrzebne doświadczenie.