W związku z obowiązującymi regulacjami unijnymi, a przede wszystkim Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, pasażerom linii lotniczych, których lot był odwołany opóźniony lub też zagubiony został bagaż przysługuje uprawnienie do dochodzenia odszkodowania.

Zgodnie z powołanym na wstępie rozporządzeniem w przypadku pojawienia się ww. problemów pasażerom przysługują określone uprawnienia w sytuacjach gdy:

 • wylot ma miejsce z dowolnego lotniska znajdującego się na terenie UE;
 • przylot do UE samolotem przewoźnika z UE bądź z Islandii, Norwegii lub Szwajcarii.

 

W ww. sytuacjach pasażerom przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów lub też zapewnienia przez przewoźnika alternatywnego środka transportu. W pewnych sytuacjach po stronie przewoźnika leży również obowiązek zapewnienia transportu na lotnisko.

 

Linie lotnicze mają obowiązek poinformowania pasażera o jego prawach oraz o przyczynach odmowy wpuszczenia na pokład, odwołania lotu, opóźnienia (ponad 2 godziny lub ponad 4 godziny w przypadku tras o długości ponad 3500 km).

 

Wyżywienie i nocleg w wypadku opóźnienia lotu

Pasażerom oczekującym na opóźniony lot może przysługiwać, w zależności od długości tego lotu, prawo do napojów, posiłków a w niektórych sytuacjach nawet do bezpłatnego noclegu. Obowiązek ich zapewnienia spoczywa na liniach lotniczych.

 

Odszkodowanie

Zgodnie z powołanym na wstępie Rozporządzeniem, w razie odwołania lotu pasażerowie maja prawo do odszkodowania od obsługującego ich przewoźnika lotniczego, chyba że:

 • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowym

czasem odlotu lub

 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub
 • zostali poinformowani o odwołaniu w okresie krótszym niż siedem dni przed planowym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą im wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.

 

            Odszkodowanie przysługuje również gdy lot jest opóźniony na tyle, ze do miejsca docelowego wskazanego na bilecie pasażer dotrze z ponad 3-godzinnym opóźnieniem. Wówczas można domagać się odszkodowania, którego wysokość, ustalona w formie ryczałtu, wynosi w zależności od długości trasy, od 250 do 600 Euro.

W przypadku lotów w obrębie Unii Europejskiej, przy długości trasy do 1500 km odszkodowanie wynosi 250 Euro. W przypadku trasy dłuższej wynosi ono 400 Euro. Podobnie wygląda sprawa w przypadku gdy lot miał miejsce pomiędzy lotniskiem znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej, a lotniskiem poza terytorium Unii Europejskiej. Jednakże, jeśli długość trasy przekracza 3500 km, wówczas odszkodowanie wynosi 600 Euro. W sytuacji, gdy pasażerowi zaproponowano lot alternatywny w innym terminie, wówczas kwota odszkodowania może zostać pomniejszona.

 

Kiedy odszkodowanie nie przysługuje?

Pasażer nie otrzyma odszkodowania jeżeli:

 • lot został odwołany z powodu okoliczności wyjątkowych, jak np. ekstremalne warunki pogodowe;
 • pasażer został poinformowany o jego odwołaniu na dwa tygodnie przed planowanym terminem;
 • przewoźnik zaproponował alternatywny lot na tej samej trasie co lot pierwotnie zaplanowany.

 

Jeśli lot został odwołany z powodu wyjątkowych okoliczności, przewoźnik musi zaproponować przynajmniej jedno z niżej wskazanych rozwiązań:

 • zwrot kosztów biletu;
 • alternatywny środek transportu;
 • przeniesienie rezerwacji na inny wskazany przez pasażera termin (jeśli są wolne miejsca)

 

Uzyskanie odszkodowania

Aby uzyskać odszkodowanie lub zwrot kosztów biletu konieczne jest wypełnienie formularza skargi, którego treść wynika z przepisów unijnych. Często będzie miała miejsce sytuacja, że linie lotnicze ignorują kierowane do nich skargi. W takiej sytuacji pasażer może skorzystać z procedury odwoławczej przed właściwym organem w kraju, w którym miało miejsce zdarzenie rodzące odpowiedzialność po stronie linii lotniczych.

 

Zgubienie lub uszkodzenie bagażu

W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub dostarczenia z opóźnieniem bagażu pasażer może domagać się stosownego odszkodowania. Jednym z warunków jest zachowanie przewidzianego przepisami terminu 7 dni (w przypadku opóźnienia bagażu 21 dni).