Frankowicze 2019 – ze względu na duże zainteresowanie prowadzeniem sprawy kredytu frankowego, wzmożone po wydaniu wyroku TSUE postanowiliśmy przybliżyć Państwu sposób przygotowania się do weryfikacji roszczeń kredytobiorców przeciwko bankowi. Podstawowe pytania dotyczą szans powodzenia sprawy przeciwko bankowi oraz  wysokości ewentualnego zwrotu nadpłaconych rat na Państwa rzecz lub innego rozliczenia spornych umów. Obowiązki te sprowadzają się do przygotowania dokumentów, o których mowa niżej.

Podstawowe dokumenty, które trzeba przygotować do pozwu frankowego

Podstawowym dokumentem niezbędnym do właściwej analizy Państwa sprawy jest kopia samej umowy wraz z aneksami ją zmieniającymi oraz regulaminem kredytu, jeśli był stosowany. Analiza tych dokumentów jest niezbędna do prawidłowej identyfikacji mechanizmów waloryzacyjnych zastosowanych w danym kredycie. Ponadto, w umowie kredytu zawarte są kluczowe informacje służące określeniu wysokości Państwa roszczeń, takie jak wysokość udzielonego kredytu, zastosowana stawka referencyjna oraz marża banku, sposób określania kursu PLN-CHF, a także kwoty pobrane tytułem czynności bankowych lub dodatkowych usług banku, czyli m. in. ubezpieczenia niskiego wkładu, ubezpieczenia kredytu przed wpisem hipoteki do KW oraz innego rodzaju prowizje i opłaty.

Aktualny stan salda zadłużenia – Frankowicze 2019

Poza powyższymi dokumentami, potrzebne jest uzyskanie informacji o aktualnym stanie salda zadłużenia pozostającego do spłaty oraz o łącznej wysokość rat i innych świadczeń przekazanych bankowi. Dzięki tym informacjom możliwe jest ustalenie wartości przedmiotu sporu w takiej sprawie, a przede wszystkim, przynajmniej szacunkowo, określenie korzyści, które może uzyskać kredytobiorca wskutek wygranej z bankiem.

Co jeszcze? Harmonogramy, tabele kursów, zmiany oprocentowania

Poza wymienionymi wyżej podstawowymi dokumentami oraz informacjami, bardzo przydatne są również harmonogramy spłat rat kredytu, tabele kursów walut banku, a także pisma informujące o zmianie oprocentowania kredytu. Oczywiście, samo zgromadzenie opisanych dokumentów to dopiero połowa sukcesu. Potrzebna jest bowiem również profesjonalna ich analiza, dokonana zarówno pod kątem prawnym, jak również rachunkowym, która pozwoli na sformułowanie żądań wobec banku. Jeśli rozważają zatem Państwo wystąpienie przeciwko bankowi z żądaniem unieważnienia umowy kredytu walutowego lub innej zmiany kredytu pozwalającej na jego ofrankowanie, zapraszamy do kontaktu.