Cz. 4 – Pomoc  państwa

Rząd rusza na pomoc

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, Ministerstwo Rozwoju planuje przedłożyć projekt zawierający nowy pakiet rozwiązań. Jego celem jest pomoc przedsiębiorcom w ustabilizowaniu swojej sytuacji finansowej.W chwili obecnej znamy tylko projekt ustawy, który podlega jeszcze dalszym modyfikacjom. O bardziej wiążących rozwiązaniach, będziemy informować szczegółowo, natomiast poniżej przedstawiamy kilka z głównych założeń planowanego wsparcia. Na jaką pomoc państwa w czasie koronawirusa możemy liczyć?


Pakiet ochronny ma zawierać rozwiązania, które wesprą firmy w przetrwaniu kryzysu. Wyróżnić można m.in. ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, mające poprawić płynność finansową firm, a także ochronę i wsparcie na rynku pracy – rozwiązania dla przedsiębiorstw zmuszonych do przestojów.

Odroczenie płatności oraz poprawa płynności finansowej

Ministerstwo Rozwoju zapewnia, że pomoc państwa w czasie koronawirusa ma objąć takie rozwiązania jak: ułatwianie rozliczenia VAT – przesunięcie wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego; ułatwienia w procedurze split payment; przesunięcie terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych; wcześniejsze zwroty VAT; ułatwienia przy procedurze zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej; zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu; zniesienie opłaty prolongacyjnej; zmiana schematu pomocy publicznej – rozszerzenie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm.

Dodatkowo, Rząd planuje wprowadzić instrumenty wpływające na poprawę płynności finansowej przedsiębiorców. Należą do nich między innymi odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 r. od 2019 r.) co oznacza, że stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat. Ponadto, zaplanowano wdrożenie: wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów, zwiększenie kwot udzielanych przez BGK gwarancji – obecnie nie może ona stanowić więcej niż 60% kwoty kredytu i przekroczyć kwoty 3,5 mln zł (jednostkowa gwarancja), w związku z czym planowane jest zwiększenie rzeczonej gwarancji do 80%. Oprócz tego, zaplanowano również dopłaty do oprocentowania kredytów poprzez rozszerzenie zakresu funduszu klęskowego o epidemię.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa gospodarczego?

Pomoc państwa w czasie koronawirusa – wsparcie na rynku pracy i zasiłki

W dalszej kolejności, Ministerstwo Rozwoju w ramach wsparcia na rynku pracy planuje nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Przedstawione postulaty zakładają skrócenie okresu kryzysu, który uprawnia do objęcia wsparciem z 6 miesięcy do 3 miesięcy. Kryzys uprawniający do objęcia wsparciem oznacza spadek obrotów gospodarczych, sprzedaży towarów lub usług przedsiębiorstwa o 15%. Pracownikom takiego przedsiębiorcy mają przysługiwać, w przypadku przestoju, dodatki takie jak świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Świadczenie to ma być do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł). Dodatkowo może być zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenie finansowane ze środków przedsiębiorcy. Łączna wysokość ma wynieść co najmniej równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ministerstwo oferuje także dogodne rozwiązania w kwestii zasiłków. Dotyczy ono przedsiębiorców objętych ubezpieczeniem chorobowym. Jeśli taki przedsiębiorca w związku z epidemią nie może wykonywać działalności gospodarczej, otrzyma z ZUS zasiłek chorobowy na zasadach ogólnych. Do uzyskania zasiłku konieczne będzie otrzymanie zwolnienia lekarskiego lub też decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego odnośnie kwarantanny, tudzież izolacji. Dodatkowo, przedsiębiorcy mają otrzymać zasiłek opiekuńczy, jeśli sprawują osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (na podstawie zwolnienia lekarskiego), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (na podstawie decyzji sanepidu) lub dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka, przedszkola lub szkoły (na podstawie oświadczenia ubezpieczonego).

Dodatkowo, przedsiębiorcy mają otrzymać zasiłek opiekuńczy. Przysługuje on jeśli sprawują osobistą opiekę nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny (na podstawie zwolnienia lekarskiego), dzieckiem objętym izolacją lub kwarantanną (na podstawie decyzji sanepidu) lub dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia: żłobka, przedszkola lub szkoły (na podstawie oświadczenia ubezpieczonego). Co więcej, jeśli zamknięcie placówki edukacyjnej związane jest z epidemią, specustawa przewiduje dodatkowy zasiłek opiekuńczy z tego tytułu. Przysługuje on za okres zamknięcia nie dłuższy niż 14 dni.

ZUS w obliczu kryzysu 

Zostały już wdrożone pewne rozwiązania prawne, które wspierają przedsiębiorców, mających problemy z prowadzeniem swojej działalności gospodarczej wskutek zaistniałego kryzysu. Istotne są w tej kwestii działania ZUS-u, który podjął już pierwsze ważne kroki. Przedsiębiorcy borykający się z opóźnieniami, brakami realizacji dostaw, zatorami płatniczymi oraz nieobecnością pracowników otrzymują wsparcie. Przyjmuje ono postać odroczenia terminu płatności składek, układów ratalnych oraz umorzenia należności.

W ramach wsparcia w postaci odroczenia terminu płatności składek przedsiębiorcy, mający problemy z opłaceniem składek bieżących lub przyszłych w przewidzianym terminie, nie zapłacą odsetek za zwłokę. Jedyną opłatą będzie opłata prolongacyjna. Warunkiem jest, aby termin płatności przedmiotowych składek jeszcze nie upłynął.

Układ ratalny znajduje natomiast zastosowanie, gdy przedsiębiorca po W takiej sytuacji, istnieje możliwość złożenia wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty. Nie zapłaci wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.

Ostatnie rozwiązanie przewidziane w ramach pomocy dla przedsiębiorców dotyczy tych, którzy ponieśli straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia. Zdarzenie to spowodowało, że opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić ich możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej. W takim przypadku, może dojść do umorzenia należności. Należy jednak zaznaczyć, że umorzeniu podlegają jedynie należności z tytułu składek za siebie.Równie istotny jest fakt, że umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.