W obecnym roku miały wejść w życie przepisy zmieniające indywidualne interpretacje podatkowe. Zakładały one wzrost opłaty za ich wydanie, ograniczenie funkcji gwarancyjnych oraz ograniczenie możliwości zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zmianę jednak odłożono w czasie najpierw do 1 stycznia 2020 r. Ostatecznie trafiły one do projektu nowej Ordynacji Podatkowej, która ma wejść w życie  1 stycznia 2021 r.

Z tego artykułu dowiesz się:

Indywidualne interpretacje podatkowe

Podstawę prawną indywidualnych interpretacji podatkowych stanowią Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz sposobu uiszczenia opłaty za wniosek. Interpretacje indywidualne są niezwykle przydatnym narzędziem. Służą zabezpieczeniu sytuacji podatkowej podatnika i to w odniesieniu do wszystkich rodzajów podatków, którymi obciążony jest polski podatnik. Dzięki uzyskaniu interpretacji indywidualnej podatnik ma pewność w zakresie słuszności swoich działań i wysokości zobowiązania podatkowego, które będzie musiał zapłacić (ewentualnie pewność co do braku opodatkowania). Indywidualne interpretacje podatkowe pomagają przedsiębiorcom w podjęciu decyzji o zastosowaniu danej konstrukcji podatkowej. Co więcej podatnik nie ponosi również odpowiedzialności karnoskarbowej w przypadku udzielenia mu błędnej lub później zmienionej informacji dotyczącej interpretacji przepisów prawa podatkowego w jego sprawie. Oznacza to, że podatnik nie ponosi negatywnych skutków zastosowania się do błędnej lub później zmienionej interpretacji indywidualnej wydanej przez organ podatkowy.

Przepisy podatkowe są wielokrotnie niejednoznaczne lub różnie interpretowane. Podatnikowi trudno się zorientować, jakie obowiązki na nim ciążą. Natomiast uzyskanie interpretacji indywidualnej daje nam pewność co do obowiązków podatkowych w związku z konkretną sytuacją przedstawioną we wniosku.

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa gospodarczego?

Indywidualne interpretacje podatkowe — jak je uzyskać?

Jak podaje strona rządowa, niezależnie od tego, czy jest się przedsiębiorcą czy nie, można poprosić o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. O pomoc można poprosić Krajową Informację Skarbową. Indywidualna interpretacja podatkowa może dotyczyć zdarzeń, które już się wydarzyły oraz zdarzeń przyszłych. Przed złożeniem wniosku o indywidualną interpretację podatkową można skorzystać z wyszukiwarki interpretacji, odwiedzić stronę Krajowej Informacji Skarbowej, a także uzyskać informacje w najbliższym urzędzie skarbowym, celno-skarbowym lub izbie administracji skarbowej.

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową należy ręcznie wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Do wniosku można dołączyć załącznik. Dodatkowo przygotować należy także kopię dowodu wpłaty lub potwierdzenie przelewu za wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. We wniosku należy w dokładny sposób opisać zdarzenie przeszłe lub przyszłe, konkretnie sformułować pytanie, na które chcemy uzyskać odpowiedź oraz zaznaczyć swoje stanowisko w określonej sprawie. Dodatkowo należy także oświadczyć, że sprawa, którą opisujemy, nie jest w trakcie postępowania podatkowego lub kontroli. Na wniosku należy zamieścić własnoręczny podpis.

Indywidualna interpretacja podatkowa — dokumenty

Wszystkie potrzebne dokumenty należy złożyć w Krajowej Informacji Skarbowej. Opłata za indywidualne interpretacje podatkowe wynosi 40 złotych. W przypadku złożenia dokumentów dotyczących wielu zdarzeń, płaci się osobno za każde z nich. Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku. Dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej lub przesłać w ciągu 7 dni od złożenia wniosku w Krajowej Informacji Skarbowej. W przypadku uiszczenia zbyt wysokiej opłaty, otrzymuje się zwrot nadwyżki. Na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej czeka się 3 miesiące.

Interpretację podatkową dostaje się na adres, który wskazano we wniosku. Jeżeli w tym czasie nie dostanie się indywidualnej interpretacji, oznacza to, że stanowisko przedstawione we wniosku uznano za prawidłowe. Jeżeli wniosek zostanie uznany za niepełny, otrzyma się wezwanie do jego uzupełnienia. Należy to zrobić w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie wniosek nie zostanie uzupełniony, dopuszczalne jest otrzymanie postanowienia, że wniosek nie zostanie rozpatrzony. Możliwe jest jednak ponowne złożenie kompletnego wniosku. W przypadku braku zgody z otrzymaną interpretacją, przysługuje 30 dni na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który rozpatruje sprawy z zakresu prawa administracyjnego. Należy tego dokonać za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej.

Indywidualne interpretacje podatkowe - zmiany

Zmiany w ordynacji podatkowej

Nowa ordynacja podatkowa wprowadzi opłatę w wysokości 2000 zł w przypadku, jeżeli organ stwierdzi, że stan faktyczny przedstawiony we wniosku jest szczególnie skomplikowany. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy:

  • interpretacja ma na celu zabezpieczenie korzyści podatkowych powyżej 500 tys. zł,
  • dotyczy ona wykładni umów międzynarodowych, umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów Unii Europejskiej
  • okaże się, że sposób działania podatnika jest sztuczny, tzn. jego działanie motywowane jest głównie uzyskaniem korzyści podatkowej.

W konsekwencji oznacza to, że organ może uznać różne stany faktyczne za szczególnie skomplikowane. Kwota 2000 zł może okazać się zaporową dla małych i średnich przedsiębiorców. Pozbawi ich przez to możliwości skorzystania z tej instytucji. Warto zatem uzyskać pewność co do swoich obowiązków podatkowych jeszcze przed planowaną zmianą opłat.

Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej złożone przed dniem wejścia w życie planowanej nowelizacji będą rozpatrywane na obecnie obowiązujących zasadach.

Co daje indywidualna interpretacja podatkowa?

Urząd skarbowy może stwierdzić błędy w stosowanych przepisach prawa podatkowego. Jeżeli w rozstrzygnięciu nie uwzględni się stosowanej interpretacji podatkowej, osoba składająca wniosek nie poniesie negatywnych konsekwencji.  Jeżeli otrzyma się interpretację przed opisanych zdarzeniem, nie zapłacisz odsetek za zwłokę. Nie zostanie także wszczęte postępowanie o przestępstwo lub wykroczenie. Dodatkowo nie będzie konieczne opłacenie różnicy podatku. Jeżeli natomiast indywidualna interpretacja podatkowa będzie dotyczyć wydarzenia, które miało miejsce przed jej otrzymaniem, konieczne będzie zapłacenie różnicy podatku. Nie będzie natomiast konieczności zapłacenia odsetek za zwłokę oraz nie zostanie wszczęte postępowanie w sprawie o przestępstwo. 

Opinia zabezpieczająca a indywidualne interpretacje podatkowe

Poza indywidualnymi interpretacjami podatkowymi podatnik może też uzyskać opinię zabezpieczającą. Wskazuje ona, jak należy interpretować przepisy prawa podatkowego. Chroni też przed nałożeniem przez organ podatkowy klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Mimo tak dużego znaczenia dla podatnika, nie są one często wydawane (najprawdopodobniej ze względu na koszt – opłata od opinii zabezpieczającej wynosi 20 000 zł, stąd też jedynie duże podmioty posiadające spory kapitał mogą sobie pozwolić na złożenie wniosku o wydanie rzeczonej opinii).