Regulacje Tarczy Antykryzysowej  wprowadzają nowe możliwości dla przedsiębiorców. Dzięki nim przedsiębiorcy i pracownicy mogą ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego. Oczywistym jest, że stan epidemiologiczny znacząco uszczupla budżet przedsiębiorstw. Rozwiązania te mają zapobiegać kolejnym negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym oraz łagodzić te, które już zdążyły powstać. Ustawa, zwana przez rząd Tarczą Antykryzysową, wprowadza wiele zmian do przepisów prawa podatkowego. Są to między innymi zmiany w PIT – podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Wsteczne odliczenie straty dla przedsiębiorców

Ustawodawca przewidział dla podatników prowadzących działalność gospodarczą możliwość wstecznego rozliczenia straty poniesionej przez nich w 2020 roku. Oznacza to, że podatnicy, którzy z powodu epidemii koronawirusa ponieśli w bieżącym roku stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali z niej w bieżącym roku łączne przychody, które są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych przez przedsiębiorcę z tej działalności w 2019 r.,  mogą starać się o jednorazowe obniżenie podatku dochodowego o wysokość poniesionej straty. Maksymalnie w ten sposób odpisać można kwotę do 5 mln złotych. Podatnik powinien złożyć korektę zeznania za rok poprzedni, aby dokonać odliczenia straty.

Mali podatnicy a uproszczone wpłacanie zaliczek

Mali podatnicy, którzy wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej za rok 2020, mogą z niej zrezygnować. Regulacje antykryzysowe przewidują, że każdy, kto ponosi negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu pandemii koronawirusa, będzie mógł złożyć taką rezygnację. Musi jednak o niej poinformować w zeznaniu podatkowym za rok 2020. Należy jednak pamiętać, że przepis ten odnosi się tylko do wyżej przedstawionej grupy.  Pozostali przedsiębiorcy nie zostali uwzględnieni w tym rozwiązaniu mimo, iż oni także borykają się z problemami finansowymi wynikającymi z przestoju gospodarczego spowodowanego wprowadzeniem stanu epidemiologicznego.

Podmioty nieposiadające statusu małego podatnika, mogą powołać się na art. 22 § 2 Ordynacji podatkowej, składając wniosek o ograniczenie wysokości bieżących zaliczek na podatek od dochodów z działalności gospodarczej.

Organ podatkowy może ograniczyć pobór zaliczek na podatek. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnik wykaże, że zaliczki obliczone według zasad określonych w ustawach podatkowych byłyby niewspółmiernie wysokie w stosunku do podatku należnego od dochodu lub zysku przewidywanego na dany rok podatkowy. Ograniczenie poboru zaliczek odbywa się na wniosek podatnika.

Szukasz porady prawnej?

Odroczenie złożenia zeznań podatkowych

Według nowych regulacji, podatnicy PIT będą mogli złożyć zeznanie podatkowe o miesiąc później. Oznacza to, że zeznanie może być złożone do 31 maja 2020 r., a podatnicy nie będą w tej sytuacji podlegać sankcjom karno-skarbowym. Jest to kolejne z przedstawionych rozwiązań, mających wspomóc sytuację finansową podatników w czasach pandemii. Oznacza to, że jeśli podatnik złoży organowi skarbowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu za 2019 r. oraz wpłaci należny podatek dochodowy od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż do terminu przewidzianego ustawą, tj. 31 maja 2020r r., organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte postępowanie umarza.

Przepis ten stanowi jedynie o przesunięciu terminu na złożenie rozliczenia rocznego, a nie o przesunięciu terminu na zapłatę podatku. W przypadku dopłaty podatku po 30 kwietnia, podatnik powinien liczyć się z obowiązkiem zapłaty odsetek. Są to odsetki od zaległości podatkowych od nieterminowej zapłaty podatku.

Podatek od darowizny w walce z COVID-19

Zgodnie z nowymi przepisami, od podstawy obliczenia podatku można odliczyć darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. na walkę z epidemią COVID-19. Należy jednak pamiętać, że odliczeniu podlegają darowizny przekazane wyłącznie jednostkom wymienionym w ustawie, tzn. Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej, Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych, czy podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19.

Zmiany w PIT – co z zaliczkami pobranymi przez płatników?

Wprowadzone zmiany w PIT dają płatnikom podatkowym więcej czasu na przekazanie do organu podatkowego pobranych zaliczek z wynagrodzeń wypłaconych pracownikom zarówno w marcu, jak i w kwietniu. Niniejszy przepis stanowi, że zaliczki na podatek pobrane przez płatników w marcu i w kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, stosunku służbowego, lub spółdzielczego stosunku pracy, a także od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, są poddane obowiązkowi ich przekazania do wykonania przez organ podatkowy  w terminie do 1 czerwca 2020 r.

Regulacja ta odnosi się tylko do tych płatników, którzy ponieśli dotkliwe konsekwencje gospodarczo-ekonomiczne epidemii koronawirusa.  Stosuje się ją także do płatników podatku pobieranego od należności zaliczanych do przychodów z działalności wykonywanej we własnym imieniu. Dotyczy to zatem umowy zlecenia i umowy o dzieło. Odroczenie nie obejmuje podatku pobranego od należności wypłacanych członkom zarządu, czy członkom rady nadzorczej, o których mowa w art. 13 pkt 5 ustawy, a także nie obejmuje należności z tytułu umów o zarządzanie  przedsiębiorstwem, o których mowa w art. 13 pkt 9 niniejszej ustawy.