W związku z wydarzeniami w Warszawie bardzo popularnym tematem stało się odzyskiwanie majątków zabranych właścicielom przez Państwo Polskie w różnych okresach po II Wojnie Światowej. Niewątpliwie istnieje konieczność uchwalenia ustawy regulującej tę materię. Jednakże jej brak nie oznacza, że dawni właściciele nie mogą dochodzić zwrotu bezprawnie odebranych nieruchomości, bądź odszkodowania odpowiadającego ich wartości. Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo?

W praktyce nieruchomości po II Wojnie Światowej były zabierane właścicielom na podstawie:

  1. dekretu PKWN z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej oraz przepisy wydane na podstawie tego dekretu (Dziennik Ustaw z 1945 r., nr 3, poz. 13 ze zmianami)
  2. dekretu PKWN z 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dziennik Ustaw z 1944 r., nr 15, poz. 82 ze zmianami)
  3. dekretu z 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy (Dziennik Ustaw z 1945 r., nr 50, poz. 279);
  4. dekretu z 28 listopada 1945 r. o przejęciu niektórych nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej i rolnictwa (Dziennik Ustaw z 1945 r., nr 57, poz. 321).
    Aktów prawnych związanych z nacjonalizacją ziemi było więcej, jednakże znakomita ilość nieruchomości została zabrana właścicielom w oparciu o regulacje wymienione powyżej.

Odzyskanie nieruchomości od skarbu państwa, czyli jak odzyskać ziemie zabrane przez Państwo

Aktualnie kwestię zwrotu nieruchomości zabranych przez państwo w celu realizacji inwestycji publicznych np. budowa drogi reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Przepisy tej ustawy nie mają jednak większego zastosowania w kwestii odzyskiwania nieruchomości zabranych przez państwo po II Wojnie Światowej.

Jak odzyskać ziemie zabrane przez państwo?

Sposobem na skuteczne podważenie decyzji nacjonalizacyjnych jest skorzystanie z drogi postępowania administracyjnego. Głównym założeniem tej „ścieżki” postępowania jest wzruszenie decyzji podejmowanych w odniesieniu do konkretnej nieruchomości i przykładowo poprzez stwierdzenie ich nieważności na podstawie art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.). Przy czym zasadność wszczęcia tego postępowania uzależniona jest zazwyczaj od uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w zakresie stwierdzenia przez organy administracji państwowej, że dana nieruchomość z różnych względów nie mogła zostać znacjonalizowana. Kwestię tę należy rozpatrywać oddzielnie dla każdego z przypadków, jeśli się odzyskać ziemie zabrane przez państwo.

Następnie po uzyskaniu korzystnych rozstrzygnięć można domagać się zwrotu zabranego mienia lub jeżeli z jakiś powodów nie jest to możliwe odszkodowania z tego tytułu. Biorąc pod uwagę aktualne ceny nieruchomości jeżeli jest się osobą, której nieruchomości zostały odebrane po II Wojnie Światowej lub spadkobiercom takiej osoby warto poświęcić trochę czasu i energii na zbadanie możliwości odzyskania takiego majątku (w szczególnym przypadku odzyskania nieruchomości od skarbu państwa).

Szukasz adwokata z Poznania z zakresu prawa cywilnego?

Skontaktuj się z nami!

Jak odzyskać ziemie zabrane po wojnie?

Prowadzone przez nas kancelarie mają długoletnie doświadczenie w tym zakresie i wiele nieruchomości udało się nam dotychczas odzyskać ziemie zabrane przez państwo dla ich prawowitych właścicieli. Co warte odnotowania takie postępowanie nie jest również bardzo drogie, gdyż toczy się głównie w trybie postępowania administracyjnego. Największą jego niedogodnością jest czas trwania, jednakże z doświadczenia wiemy, iż cierpliwość w tej materii niejednokrotnie popłaca.