ul. św. Wojciech 10/7, 61-749 Poznań   |   kontakt@smadwokaci.pl   |   tel. 602 853 470,   |   tel. 697 566 050   |   tel. 509 131 490

Przestępstwo “prania brudnych pieniędzy”

Kolejnym przestępstwem, związanym z działalności tzw. białych kołnierzyków (wcześniejsze teksty na ten temat dostępne tu: https://smadwokaci.pl/aktulanosci/prawo-karne/przestepstwa-bialych-kolnierzykow/ oraz tutaj: https://smadwokaci.pl/aktulanosci/prawo-karne/poslugiwanie-sie-falszywym-dokumentem-i-podrabianie-dokumentow/ ) jest tzw. pranie brudnych pieniędzy stypizowane w art. 299 Kodeksu karnego. Przepis ten penalizuje zachowania polegające m.in. na przyjęciu,  dokonaniu transferu lub konwersji pieniędzy, pomocy w przenoszeniu ich własności lub posiadania albo podjęciu innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia. W takim wypadku ustawa przewiduje karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Takiej samej karze podlega ten, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1, lub świadczy inne usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem. Teoretycznie dla osoby działającej w dobrej wierze i nie mającej nic wspólnego w grupami przestępczymi zajmującymi się tego typu procederem, spełnienie przesłanek pozwalających na uznanie jej działań za przestępstwo jest trudne. Biorąc jednak pod uwagę metody, którymi w ostatnim czasie posługują się organy ścigania tj. tzw. prowokacje, możliwym jest że ofiarą takich działań padnie również przypadkowy Kowalski.

              Przewidziana w przepisie kara pozbawienia wolności może ulec powiększeniu do lat 10 , w przypadku gdy sprawca działa w porozumieniu z innymi osobami, albo osiąga ze swoich działań znaczną korzyść majątkową. Poprzez znaczną korzyść majątkową rozumieć należy, zgodnie z treścią art.  115 § 4 i 5 kwotę co najmniej 200.000 zł. Już samo przygotowanie do popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3.

Co istotne, bardzo często za sprawców ww. przestępstwa uznawani są pełnomocnicy lub reprezentanci występujący w imieniu osoby prawnej lub innych podmiotów, którym przysługują określone prawa majątkowe.

              Jedną z możliwych form popełnienia przestępstwa jest przyjęcie środków finansowych, które rozumieć należy nie tylko jako objęcie w fizyczne posiadanie( np. przejęcie kluczyka do skrytki bankowej, w której złożone są papiery wartościowe) ale także zaksięgowanie określonej kwoty czy sporządzenie innego dokumentu finansowego potwierdzającego przelew przy rozliczeniach międzybankowych. Jednakże samo wystawienie pełnomocnictwa, albo też dokonanie wpłaty na rachunek bankowy nie stanowi jeszcze „przyjęcia” w rozumieniu przepisu art. 299 kk. Podobnie, co do zasady, nie spełnia przedmiotowego kryterium samo utworzenie rachunku bankowego  i udostępnienie go innej osobie. Jednakże każda sytuacja jest inna, i zarówno prokuratura jak i sąd oceniają oddzielnie każdy przypadek. Pojęcie pomoc w przenoszeniu własności środków jest interpretowane bardzo szeroko i może dotyczyć nawet świadczenia usług prawnych, sporządzenia przez notariusza umowy, przygotowania dokumentów z ksiąg wieczystych.

Z kolei „podjęcie innej czynności, która może udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia albo wykrycie” jest niejako sformułowanie dopełniającym, pod które organy ścigania „podciągnąć” mogą inne zachowania/czynności, które ich zdaniem spełniają przesłanki pozwalające na przypisanie sprawstwa przestępstwa z art. 299 kk.

              Przestępstwo to popełnić można umyślnie, zarówno w zamiarze bezpośrednim, jak i ewentualnym. Należy oni do przestępstw formalnych tj. działanie sprawcy nie musi odnieść jakiegokolwiek skutku. Niezależnie bowiem od tego ponosić on będzie odpowiedzialność karną

About the Author:

Adwokat Krzysztof Śpiewak
Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013- 2015 odbył aplikację adwokacką organizowaną przez Okręgową Radę Adwokacką w Poznaniu.Ze względu na zainteresowania prywatne zajmuje się sprawami z zakresu ochrony środowiska i prawa rolnego. Prywatnie interesuje się myślistwem oraz wędkarstwem muchowym. Dowiedz się więcej!

Zostaw komentarz